Hoppa till innehållet

Temasidor

På den här sidan finns webbmaterial som har utarbetats och förvaltas av enheten stadsforskning och -statistik ensam eller i samarbete med stadens andra sektorer. De är alla för närvarande tillgängliga i huvudsak bara på finska.


Helsinki Region Infoshare

Helsinki Region Infoshare är en gemensam service för öppna data upprätthållen av städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. De data som ingår står till allmänhetens fria förfogande avgiftsfritt och gäller dessa städer och/eller hela Helsingforsregionen.

Boendet i Helsingfors

Webbplatsen sammanställer statistik och forskning om bostadsproduktion, bostadsbestånd och bostadshushåll i Helsingfors, samt kronologisk statistik, s.k. tidsserier, om bostadspriser och –hyror. Sidorna är på finska.

Trender i Helsingforsregionen

Aktuell information om utvecklingen i regionen. Alltid den senaste informationen om regional ekonomi, bostads- och lokalmarknaden, välfärd, trafik och miljö, arbetsmarknad och befolkning. Sidorna är på finska.

Näringar i Helsingfors

En fungerande arbetsmarknad och livskraftig företagsverksamhet möjliggör Helsingfors stads framgång och helsingforsarnas välfärd under de kommande åren. Pålitlig information är nödvändig för uppföljning av utvecklingen. Webbsidan innehåller aktuella statistiska uppgifter om arbetskraften, arbetstillfällena, företagen, pendlingen och verksamhetslokalsmarknaden i Helsingfors.  På webbsidan uppdateras alltid den senaste informationen om temat, och informationsinnehållet utvidgas. Sidorna finns bara på finska.

I Helsingfors bor det ca 90 000 personer med utländsk bakgrund. Sidorna innehåller statistik om deras befolkningsstruktur, flyttningsrörelse, boende, utbildning, förvärvssysselsättning och utkomst. Sidorna är på finska.

Äldre i Helsingfors

Det bor över 100 000 personer som fyllt 65 år i Helsingfors. Webbplatsen sammanställer uppgifter om deras liv, familjeförhållanden, utbildning, inkomster, pension, hälsa, boende, delaktighet, serviceanlitande och upplevda lycka. Sidorna är på finska.

Välfärdsberättelse om de unga i Helsingfors

Redogörelsen för välfärden bland unga samlar statistik och forskning om unga i Helsingfors på samma webbplats.

Helsingfors trygghetsundersökning

I undersökningen kartläggs helsingforsbornas erfarenheter och åsikter om tryggheten i staden och det egna bostadsområdet samt hur trygghetssituationen utvecklats.

Läge och utveckling

I webbpublikationen Helsingfors läge och utveckling samlas det ihop viktiga nyckeltal och uppgifter om utvecklingen i Helsingfors under den senaste tiden. Publikationen finns bara på finska. 21.03.2022 08:20