Hoppa till innehållet

Räddningsverket, Helsingfors

Agricolagatan 15
00530 Helsingfors
PB 112, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 1651
Visa på kartan

Befolkningsskydd

Med befolkningsskydd avses alla de åtgärder som vidtas under undantagsförhållanden i syfte att skydda eller rädda människor, egendom eller omgivning och de brådskande åtgärder som utförs för att begränsa skadorna och lindra följderna vid olyckor eller hotande olyckor. Under normala förhållanden avses förberedande åtgärder inför dessa uppgifter.

Frågor gällande allvarliga störningssituationer och beredskap för befolkningsskydd kan räddningsverkets jourhavande brandinspektör svara på (tfn 310 31203) vardagar mellan kl. 08.30–11.30 och 12.00–15.30.

Distriktsindelningen för befolkningsskyddet i Helsingfors

Staden har med tanke på ledningen av befolkningsskyddet delats upp i åtta skyddsdistrikt (stordistrikt) och 34 skyddsavsnitt (basdistrikt) och vidare i 137 underavsnitt (delområde). Områdesindelningen stämmer överens med distriktindelningssystemet som används i Helsingfors.   
  
Personalen som utnämnts till skyddsdistrikten, skyddsavsnitten och underavsnitten tjänstgör huvudsakligen vid staden. De har utbildats till sina uppgifter redan under normala förhållanden.

Under undantagsförhållanden leds Helsingfors räddningsverksamhet och befolkningsskydd från räddningsväsendets ledningscentral. Ledningscentralen svarar för varnandet av befolkningen, skyddandet av människor och ledningen av evakueringar inom stadens område.

Ledning, avtal och lagar om befolkningsskydd

Inrikesministeriet styr planeringen av befolkningsskyddet genom att utveckla lagstiftningen, utfärda bestämmelser och anvisningar och arrangera beredskapsövningar med regionalförvaltningsmyndigheter som fungerar under ministeriet.

Internationellt har befolkningsskyddet avtalats om i Genèvekonventionen och i dess tilläggsprotokoll. Nationellt regleras befolkningsskyddet i räddningslagen och författningar. Befolkningsskyddet styrs dessutom av beredskapslagen och lagen om försvarstillstånd.

Befolkningsskyddets internationella symbol är en blå triangel mot en orange bakgrund.

 06.12.2019 08:04

Befolkningsskyddsmuseet

På Helsingfors Befolkningsskyddsmuseum förevisar man befolkningsskyddets historia, tekniska apparater, böcker och annat material.