Hoppa till innehållet

Ekonomi- och planeringsavdelningen

Norra Esplanaden 15-17
00170 Helsingfors
PB 20, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 1641
Visa på kartan

Bokslut

Bokslut 2020 (pdf, på finska)

Sammandrag av bokslut 2020 (på finska)

Läs mera >>> Helsingfors ekonomi i balans trots coronan, men pandemin och vårdreformen skymmer framtidsvisionerna

Bokslutet för år 2020 behandlas i stadsstyrelsen 22.3.2021.

Bokslutet 2020 på svenska blir färdigt till stadsfullmäktiges sammanträde i juni 2021.

Stadsstyrelsen ska upprätta bokslutet för det gångna budgetåret före utgången av mars varje år. Bokslutet ska presenteras för stadsfullmäktige före slutet av juni. Stadsfullmäktige beslutar om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet då de fått revisionsberättelsen och revisionsnämndens utvärderingsberättelse.


Till bokslutet hör:

  • en verksamhetsberättelse
  • en jämförelse över budgetutfallet
  • en resultaträkning
  • en finansieringsanalys
  • en balansräkning
  • en koncernresultaträkning
  • en koncernfinansieringsanalys
  • en koncernbalansräkning med noter

I bokslutet ges dessutom nyckeltal som mäter stadens ekonomiska läge och dess utveckling.

I verksamhetsberättelsen ges uppgifter om hur stadens verksamhet har utvecklats och redogörs för i vilken grad de verksamhets- och ekonomimål som stadsfullmäktige godkänt i budgeten har utfallit.

I jämförelsen över budgetutfallet redogörs skilt för hur stadens driftsekonomi och investeringar och resultaträkningen och finansieringsdelen har utfallit.

Resultaträkningen visar om inkomstfinansieringen från intäkterna från de av staden producerade tjänsterna räcker till att täcka utgifterna.

Av finansieringskalkylen framgår hur stort överskott eller underskott som stadens verksamhet och investeringar uppvisar.

Balansräkningen beskriver stadens ekonomiska ställning i slutet av räkenskapsperioden.

Ekonomiförvaltningstjänstens bokföringsenhet svarar för att bokslutsuppgifterna samlas in och för förberedelserna för upprättandet av bokslutet.

Ett komprimerat sammandrag av bokslutet ingår också i stadens årsberättelse.18.03.2021 15:22