Hoppa till innehållet

Ett år i stadens ekonomi

Sidorna för varje månad i högra kanten beskriver det som händer månatligen i Helsingfors stads ekonomiärenden. Hela ekonomiåret har samlats i en årsklocka (pdf) 

I planeringen och beslutsfattandet beaktas såväl det kommande, innevarande som föregående året.

  1. Förslag till följande års budget och till ekonomiplan för de följande tre åren utarbetas.
  2. Målen som antecknats i budgeten för det innevarande året förverkligas.
  3. En rapport om hur budgeten utfallit föreläggs stadsstyrelsen fyra gånger om året.
  4. Resultatet för ekonomin och verksamheten under det föregående budgetåret bedöms i bokslutet.

Utöver den årliga ekonomicykeln förverkligar sektorerna och affärsverken Helsingfors stadsstrategi som fastslås av stadsfullmäktige för den fyraåriga mandatperioden. I fråga om investeringar planerar staden på längre, tio års sikt. Det tioåriga investeringsprogrammet ingår i budgeten.

Budget06.12.2019 07:52