Hoppa till innehållet

Helsingfors och målen för hållbar utveckling

FN:s medlemsstater avtalade 2015 om målen och åtgärdsprogrammet för den hållbara utvecklingen. Denna handlingsplan Agenda 2030 syftar på att nå en hållbar utveckling där miljön, ekonomin och människan beaktas jämlikt.

En stor del av det verkliga uppfyllandet av hållbarhetsmålen sker på lokal nivå. Städerna spelar en stor roll i arbetet för att målen ska kunna nås. Det är just i städerna som hållbarhetsmålen går från agenda till handling.

I Helsingfors stadsstrategi finns flera mål med vilka staden deltar i det globala främjandet av FN:s hållbara utvecklingsmål. Helsingfors främjar Agenda 2030-målen bland annat med målet om koldioxidneutralitet, förebyggande av utslagning, mobilitetsprogrammet och främjande av jämlikhet och inkludering.

Helsingfors var den andra staden i världen och den första staden i Europa att förbinda sig till lokal rapportering av genomförande av FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable development goals, SDG). Den första rapporten publicerades i juni 2019. I den andra rapporten Från agenda till handling 2021 utvärderas i ännu högre grad hur ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet genomförs i Helsingfors.

Den nya rapporten granskar genomförandet av alla FN:s sjutton SDG-mål i Helsingfors stadsorganisation. Rapporten fokuserar på handlingar samt att föra fram områden där man lyckats och områden som ska utvecklas. I rapporteringsarbetet har stadens alla sektorer och även en del av stadskoncernens affärsverk deltagit.

Helsingfors har långa traditioner inom främjande av hållbar utveckling och hållbarhet är en grund i stadens grundläggande tjänster. Flera SDG-mål genomförs bra i Helsingfors och stadens målsättningar är ambitiösa. Det finns också tillräckligt med utmaningar i att nå målen. Särskilt utgör ekologisk hållbarhet en utmaning och även Helsingfors måste kunna granska sin verksamhets globala effekter och planetens bärförmåga.

Undantagsförhållandena och de ekonomiska svårigheterna under coronakrisen har i hög grad belastat Helsingforsbor inom alla befolkningsgrupper. Ojämlikhet samt välfärds- och inkomstskillnader mellan befolkningsgrupperna ökar och under coronapandemin har ojämlikheten framhävts ytterligare. Särskilda bekymmer är barns och ungas mentala hälsa samt underskott i inlärning.

Helsingfors vill också uppmuntra andra städer att delta i SDG-arbetet och delar öppet sina egna lösningar till andras nytta. Helsingfors har starkt varit med och främjat städernas rapportering på lokal nivå (Voluntary Local Review, VLR) och under två år har över 200 städer förbundit sig till VLR-rapportering runtom i världen. Rapporteringen har blivit ett gemensamt redskap och språk för städerna i genomförandet av SDG-målen. 

Rapporten Från agenda till handling 2021 överlämnas till FN i juli.

Rapporten Från agenda till handling 2021 har publicerats i webbformat på den nya webbplatsen Hållbara Helsingfors. På webbplatsen kan man även bekanta sig med handlingar som bygger ett hållbart Helsingfors och nyheter inom ämnesområdet hållbarhet.
21.05.2021 16:22