Suoraan sisältöön

Voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaner som trätt i kraft Käpylä, Haaga ym.

Voimaan tulleet asemakaavat


Seuraavat kaupunginvaltuuston 23.4.2014 hyväksymät asemakaavat ja asemakaavan muutokset ovat tulleet voimaan:

Käpylä, tontti 857/1 (piirustus nro 12183, Käärmetalo): Mäkelänkatu 86, aluetta rajaavat Tursontie, Vaakalinnuntie, Mäkelänkatu ja Kimmontie.
Haaga, Etelä-Haaga, tontit 29036/16 ja 18 (piirustus nro 12213): Pajuniityntie 3–5.
Konala, kortteli 32067 ja puistoalue (piirustus nro 12216): Hilapellontie 2, aluetta rajaavat Hilapellontie, Hilapellonpolku ja Hilapeltoniminen puistoalue.
Viikki, Viikinranta, puisto-, luonnonsuojelu-, vesi- ja katualueet, Vanhakaupunki, vesialue ja kaupunginosan raja (piirustus nro 12160, Pornaistenniemi): Alue rajautuu Vanhankaupunginselkään ja Vanhankaupunginkosken suvantoon. Katarina Saksilaisen katu päättyy alueelle.
Mellunkylä, Kontula, kortteli 47030, tontti 47034/1 sekä liikenne- ja katualueet (piirustus nro 12175): Kotikonnuntie 10, Leikkikuja 2, aluetta rajaavat mm Leikkikuja, Kotikonnuntie, Ostostie, Isännänpolku ja Lampipolku.

Helsingissä 6.6.2014 
Kaupunginkanslia

Detaljplaner som trätt i kraft


Följande av stadsfullmäktige 23.4.2014 godkända detaljplaner och detaljplaneändringar har trätt i kraft:

Kottby, tomten 857/1 (ritning nr 12183, Ormhuset): Backasgatan 86, området gränsar till Tursovägen, Gripvägen, Backasgatan och Kimmovägen.
Haga, Södra Haga, tomterna 29036/16 och 18 (ritning nr 12213): Videängsvägen 3–5.
Kånala, kvarteret 32067 och parkområde (ritning nr 12216): Ledåkersvägen 2, området gränsar till Ledåkersvägen, Ledåkersgränden och parkområdet Ledåker.
Vik, Viksstranden, park-, naturskydds-, vatten- och gatuområden, Gammelstaden, vattenområde, stadsdelsgränsen (ritning nr 12160, Borgnäset): området gränsar till Gammelstadsfjärden och Gammelstadsforsens stillvatten. Katarina av Sachsens gata slutar i området.
Mellungsby, Gårdsbacka, kvarteret 47030, tomten 47034/1 och trafikoch gatuområden (ritning nr 12175): Hemgårdsvägen 10, Lekgränden 2, området avgränsas bl.a. av Lekgränden, Hemgårdsvägen, Köpvägen, Husbondsstigen och Gölstigen.

Helsingfors 6.6.2014 
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:05