Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä ja asemakaavojen hyväksyminen - Detaljplaneförslag framlagt och godkännande av detaljplaner Sörnäinen, Pitäjänmäki ym.

Asemakaavaehdotus nähtävillä

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 21.2.–24.3.2014:

Sörnäinen, Kalasatama, osa korttelia 571 sekä katu- ja satama-alue (piirustus nro 12231, Kalasataman sosiaali- ja terveysasema): Alue sijaitsee Kalasataman keskuksen pohjoispuolella ja sitä rajaavat mm. Työpajankatu ja Kalasatamankatu.

Asemakaavaehdotus on nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Virka-infon aukioloaikoina (www.virka.fi) sekä kaupunkisuunnitteluviraston ala-aulassa (Kansakoulukatu 3, 1. kerros) arkisin klo 8.15–16.00. Siihen voi tutustua myös internet-osoitteessa http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/Etusivu -sivuston Nähtävänä nyt -osiossa. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Asemakaavojen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on 12.2.2014 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavasta, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Vallila, osa korttelia 390 sekä rautatie- ja katualueet (piirustus nro 12211, Pasilan konepajan osa-alue 5): Aleksis Kiven katu 17, aluetta rajaavat Traverssikuja, Teollisuuskatu, Aleksis Kiven katu ja Sturenkatu
Vallila, osa korttelia 390 sekä rautatie- ja katualueet (piirustus nro 12212, Pasilan konepajan osa-alue 6): Aleksis Kiven katu 17, aluetta rajaavat mm. Teollisuuskatu, Aleksis Kiven katu ja Sturenkatu
Pitäjänmäki, tontti 46002/19 ja katualue (piirustus nro 12224): Kutomotie 14

Helsingissä 21.2.2014 
Kaupunginkanslia


Detaljplaneförslag framlagt

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 21.2–24.3.2014.

Sörnäs, Fiskehamnen, en del av kvarteret 571 och gatu- och hamnområde (ritning nr 12231, Fiskehamnens social- och hälsostation): Området ligger norr om Fiskehamnens centrum och gränsar till bl.a. Verkstadsgatan och Fiskehamnsgatan.

Detaljplaneförslaget är framlagt i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka Infos öppettider (www.virka.fi) samt i stadsplaneringskontorets entréhall (Folkskolegatan 3, 1 våningen) vardagar kl. 8.15–16.00. Förslagen finns också på internetadressen http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/Etusivu > Nähtävänä nyt. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) till handa innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Godkännande av detaljplaner

Stadsfullmäktige har 12.2.2014 fattat beslut om en detaljplan för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Vallgård, en del av kvarteret 390 och järnvägs- och gatuområden (ritning nr 12211, Fredriksbergs maskinverkstad, delområde 5): Aleksis Kivis gata 17, området gränsar till Traversgränden, Industrigatan, Aleksis Kivis gata och Sturegatan
Vallgård, en del av kvarteret 390 och järnvägs- och gatuområden (ritning nr 12212, Fredriksbergs maskinverkstad, delområde 6): Aleksis Kivis gata 17, området gränsar till bl.a. Industrigatan, Aleksis Kivis gata och Sturegatan
Sockenbacka, tomten 46002/19 och gatuområde (ritning nr 12224): Väverivägen 14

Helsingfors 21.2.2014                         
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:07