Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä, asemakaavan hyväksyminen, voimaan tulleet asemakaavat - Detaljplaneförslag framlagda, godkännande av detaljplan, detaljplaner som trätt i kraft Tapanila, Lauttasaari ym.

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä

Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 24.4.–25.5.2015:

Kamppi, kortteli 194 ja katuaukioalueet, tason -5 yläpuolella oleva alue (piirustus nro 12298, Lasipalatsin kortteli ja Amos Andersonin taidemuseo): Mannerheimintie 22.
Lauttasaari, Vattuniemi, tontit 31119/1 ja 12 (piirustus nro 12276): Nahkahousuntie 13–15.
Konala, korttelit 32025 ja 32032, tontti 32026/1 sekä katu- ja puistoalueet (piirustus nro 12262): Aittatie 13, 14 ja 16. Alue sijaitsee Konalantien ja Aittalehdon puiston välissä, Konalan ala-asteen tontin eteläpuolella.

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Virkainfon aukioloaikoina (www.virka.fi) sekä kaupunkisuunnitteluviraston ala-aulassa (Kansakoulukatu 3, 1. kerros) arkisin klo 8.15–16.00. Niihin voi tutustua myös internet-osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat.
Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Asemakaavan hyväksyminen

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 14.4.2015 päättänyt Vartiokylän, Vartioharjun tontin 45470/6 asemakaavasta (piirustus nro 12038; Pyterlahdenkuja 3), minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto.

Voimaan tulleet asemakaavat

Kaupunginvaltuusto on 15.1.2014 (§ 11) hyväksynyt Tapaninkylän, Tapanilan, tonttien 39330/6 ja 39331/11 sekä puisto- ja katualueiden, Suutarilan, Tapulikaupungin, urheilu- ja virkistyspalvelujen alueiden sekä puisto- ja yleisten pysäköintialueiden, kaupunginosan rajan asemakaavan muutoksen, muodostuvat uudet korttelit 39347– 39350 (piirustus nro 12191, Maatullinpuiston eteläosa): Alue sijaitsee Tapulikaupungin asuinalueen eteläreunalla. Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 18.11.2014 hylännyt valitukset. Korkein hallinto-oikeus on 8.4.2015 hylännyt valituslupahakemuksen.

Kaupunginvaltuusto on 29.8.2012 (§ 240) hyväksynyt Kaarelan, Malminkartanon, korttelien 33350–33376 sekä katu-, puisto- ja lähivirkistysalueiden asemakaavan (piirustus nro 11870, Honkasuo): Alue rajoittuu Vantaan kaupungin Rajatorppaan ja Myyrmäkeen. Eteläpuolelle jää Malminkartanon täyttömäki ja kaakkoispuolella ovat Naapuripellontien korttelialueet. Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Kaupunginhallitus päätti 10.12.2012 määrätä asemakaavan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman lukuun ottamatta AOkortteleita koskevia puurakenteita ja massiivipuurakentamista koskevia määräyksiä, joihin valitus kohdistui. Helsingin hallinto-oikeus
on 18.6.2013 hylännyt valitukset. Korkein hallinto-oikeus on 10.4.2015 hylännyt valituslupahakemuksen.

Helsingissä 24.4.2015 
Kaupunginkanslia

Detaljplaneförslag framlagda

Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda 24.4–25.5.2015:

Kampen, kvarteret 194 och gatuområden, område ovanför nivån -5 (ritning no 12298, Glaspalatsets kvarter och Amos Andersons konstmuseum): Mannerheimvägen 22.
Drumsö, Hallonnäs, tomterna 31119/1 och 12 (ritning nr 12276): Skinnbyxvägen 13–15.
Kånala, kvarteren 32025 och 32032, tomten 32026/1 samt gatu- och parkområden (ritning nr 12262): Bodvägen 13, 14 och 16. Området ligger mellan Kånalavägen och parken Bodlunden, söder om Konalan ala-asteen koulus tomt.

Detaljplaneförslagen är framlagda i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka Infos öppettider (www.virka.fi) samt i stadsplaneringskontorets entréhall (Folkskolegatan 3, 1 våningen) vardagar kl. 8.15–16.00. Förslagen finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Eventuella
anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) till handa innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki. kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad

Godkännande av detaljplan

Stadsplaneringsnämnden har 14.4.2015 fattat beslut om en detaljplan för tomten 45470/6 i Botby, Botbyåsen (ritning nr 12038; Pyterlaxgränden 3), och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen.

Detaljplaner som trätt i kraft

Stadsfullmäktige har 15.1.2014 (§ 11) godkänt detaljplaneändring för Staffansby, Mosabacka, tomterna 39330/6 och 39331/11 samt park- och gatuområden, Skomakarböle, Stapelstaden, områden för idrotts- och rekreationsanläggningar, parkområden, områden för allmän parkering och stadsdelsgränsen, de nya kvarteren 39347–39350 bildas (ritning nr 12191, södra delen av Landtullsparken): Området ligger i södra utkanten av bostadsområdet Stapelstaden. Stadsfullmäktiges beslut har överklagats. Helsingfors förvaltningsdomstol har 18.11.2014 förkastat besvären. Högsta förvaltningsdomstolen har 8.4.2015 förkastat ansökan om besvärstillstånd.

Stadsfullmäktige har 29.8.2012 (§ 240) godkänt detaljplan för Kårböle, Malmgård kvarteren 33350–33376 samt gatu-, park- och närrekreationsområden (ritning nr 11870, Hongasmossa): Området gränsar till Råtorp och Myrbacka i Vanda. Söder om området ligger backen på schaktmassor i Malmgård och sydost om det kvartersområdena vid
Naboängsvägen. Stadsfullmäktiges beslut har överklagats. Stadsstyrelsen beslutade 10.12.2012 bestämma att detaljplanen delvis ska träda i kraft innan den har vunnit laga kraft, frånsett bestämmelserna om träkonstruktioner och byggande i massivt trä i AO-kvarteren, vilka besvären gällde. Helsingfors förvaltningsdomstol har 18.6.2013 förkastat besvären. Högsta förvaltningsdomstolen har 10.4.2015 förkastat ansökan om besvärstillstånd.

Helsingfors 24.4.2015 
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:12