Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava, rakennuskieltoalueet, nimen ruotsinkielisen vastineen muuttaminen - Detaljplan som trätt i kraft, byggförbudsområden, ändring av den svenska motsvarigheten Vuosaari, Käpylä, Kallio ym.

Voimaan tullut asemakaava

Kaupunginvaltuuston 10.12.2014 (411 §) hyväksymä Vuosaaren korttelien 54152 ja 54318 sekä katu-, satama-, rata-, virkistys-, vesi-, luonnonsuojelu- ja suojaviheralueiden sekä maantien alueen asemakaavan muutos (piirustus nro 12248, Vuosaaren voimalaitosalue) on tullut voimaan. Alue sijaitsee nykyisten Vuosaaren voimalaitosten (Käärmeniementie 8) ja sataman alueella sekä niiden ympäristössä. Aluetta rajaavat mm. Satamakaari, Rahtarinkatu, Seilorinkatu ja Käärmeniementie. Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 18.12.2015 hylännyt valituksen. Korkein hallinto-oikeus ei ole 26.9.2016 myöntänyt asiassa valituslupaa.


Rakennuskieltoalueet


Kaupunginhallitus on 24.10.2016 päättänyt määrätä Käpylän tontin 888/1 (Pohjolankatu 47, Käpyläntie 12) rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella (piirustus nro 12419, päivätty 27.9.2016).

Kaupunginhallitus on 24.10.2016 päättänyt pidentää seuraavien alueiden rakennuskieltoaikaa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n perusteella kahdella vuodella:

Kallio, tontit 299/1, 2, 4 ja 10 sekä Alppiharju, tontti 357/6 (piirustus nro 12424, päivätty 27.9.2016) 31.10.2018 saakka.

Haaga, Etelä-Haaga, Pohjois-Haaga ja Kivihaka, eräät alueet (piirustus nro 12426, päivätty 4.10.2016) 13.11.2018 saakka.


Nimen ruotsinkielisen vastineen muuttaminen

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 27.9.2016 (306 §) muuttanut Länsi- sataman kaupunginosan (20. kaupunginosa) Ruoholahden osa-alueella sijaitsevan autopaikkojen korttelialueen (LPA) nimen Loistokuja ruotsinkielisen vastineen Fyrgränden muotoon Ensfyrsgränden maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n perusteella.

 

Helsingissä 28.10.2016
Kaupunginkanslia

Detaljplan som trätt i kraft


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 10.12.2014 har trätt i kraft: Nordsjö, kvarteren 54152 och 54318 samt gatu-, hamn-,
ban-, rekreations-, vatten-, naturskydds- och skyddsgrönområden och landsvägsområde (ritning nr 12248, Nordsjö kraftverksområde):
Området ligger i och vid det nuvarande kraftverksområdet (Ormuddsvägen 8) och hamnområdet i Nordsjö. Det avgränsas bl.a. av
Hamnbågen, Fraktargatan, Sejlorgatan och Ormuddsvägen. Stadsfullmäktiges beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol
har 18.12.2015 förkastat besvären. Högsta förvaltningsdomstolen har 26.9.2016 förkastat ansökan om besvärstillstånd.


Byggförbudsområden


Stadsstyrelsen har 24.10.2016 beslutat utfärda byggförbud för två år för tomten 888/1 (Pohjolagatan 47, Kottbyvägen 12) i Kottby med
stöd av 53 § i markanvändnings- och bygglagen (ritning nr 12419/ daterad 27.9.2016).

Stadsstyrelsen har 24.10.2016 förlängt tiden för byggförbudet med två år för följande områden med stöd av 53 § i markanvändnings- och
bygglagen:

Berghäll, tomterna 299/1, 2, 4 och 10, och Åshöjden, tomten 357/6, till 31.10.2018 (ritning nr 12424, daterad 27.9.2016).
Haga, Södra Haga, Norra Haga och Stenhagen, vissa områden, till 13.11.2018 (ritning nr 12426, daterad 4.10.2016).


Ändring av den svenska motsvarigheten till ett namn


Stadsplaneringsnämnden har 27.9.2016 (306 §) med stöd av 55 § i markanvändnings- och bygglagen ändrat den svenska motsvarigheten
till namnet på ett kvartersområde för bilplatser (LPA) i delområdet Gräsviken i stadsdelen Västra hamnen (20 stadsdelen), vars namn på
finska är Loistokuja, från Fyrgränden till Ensfyrsgränden.


Helsingfors 28.10.2016 
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:15