Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä, asemakaavojen hyväksyminen - Detaljplaneförslag framlagt, godkännande av detaljplaner. Laajasalo, Munkkiniemi, Haaga, Oulunkylä ym.

Asemakaavaehdotus nähtävillä

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 10.2.–13.3.2017:

Laajasalo, Kruunuvuorenranta, korttelit 49332–49343 sekä lähivirkistys- ja katualueet, muodostuvat uudet korttelit 49332–49343 (piirustus nro 12410, Stansvikinkallio): Alue sijaitsee Koirasaarentien ja Haakoninlahdenkadun risteysalueen kaakkoispuolella.

Asemakaavaehdotus on nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Virka-infon aukioloaikoina (www.virka.fi). Siihen voi tutustua myös internet-osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Asemakaavojen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on 1.2.2017 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Hermanni, tontit 21013/3 ja 4 sekä katualue (piirustus nro 12283): Lautatarhankatu 2c ja 2d, Sörnäistenkatu 2, Fenixinmäki 2 sekä Fenixinrinne 3a ja 3b.

Oulunkylä, Veräjämäki, tontit 28007/6 ja 10, 28008/3, 13 ja 14, 28009/9, 28011/3, 28014/5 ja 16, 28020/7 ja 15, 28022/5, 7 ja 10, 28024/11 ja 13, 28025/4, 13, 17, 18 ja 19, 28027/4, 11 ja 12, 28028/3, 4, 5 ja 17, 28029/3, 28030/1, 11 ja 13, 28035/6, 28036/21, 28037/15 sekä katu- ja puistoalueet (piirustus nro 12403, Veräjämäen huvilatontit): Veräjämäentie 18, Veräjämäentie 10, Larin Kyöstintie 1, Jokiniementie 28, Veräjämäentie 15a ja 15b, Veräjänkorva 5, Jokiniementie 34, Larin Kyöstintie 14 ja 16, Jokiniementie 17, Ylänkötie 6 ja 4b, Pellavakaskentie 8 ja 18, Lohimiehenpolku 6, Pellavakaskentie 9 ja 13, Pikkukoskentie 18, Aidasmäentie 7b, Pellavapellontie 2b, Pikkukoskentie 4, Aidasmäentie 1 ja 5, Pellavapellontie 1a, 5a, 5b ja 5c, Pikkukoskentie 3, 5 ja 5a, Veräjämäentie 11 ja 13, Veräjänkorva 4 ja 6, Jokiniementie 18 a, Veräjämäentie 5, Veräjämäenpolku 1, Veräjämäenkuja 1 ja 2, Veräjämäentie 6 ja 8, Larin Kyöstintie 2b, Kotoniityntie 11, Kotoniitynkuja 2 ja 3, Lohkopellontie 15 ja Pikkukoskentie 25.

Haaga, Etelä-Haaga, katu-, liikenne-, rautatie- ja puistoalueet, muodostuu uusi kortteli 29016 (piirustus nro 12392, Huopalahden asema ympäristöineen). Alueet sijaitsevat Huopalahden aseman ympäristössä rautatiealueen ja Eliel Saarisen tien molemmin puolin, alueeseen kuuluu myös vanha pihapiiri osoitteessa Tunnelitie 3.

Raide-Jokerin tekniset asemakaavat ja asemakaavamuutokset, piirustus nro 12400 osat 1–4: Viikki, katualueet, Vartiokylä, katualueet, Haaga, tontit 29007/2, 29104/12, 29154/2 sekä katu- ja puistoalueet, Viikki, katu-, suojaviher- ja lähivirkistysalueet, Herttoniemi, suojaviheralue, Vartiokylä, tontit 45060/3 ja 4, 45180/1, 45196/20, osa tontista 45196/15, osa tontista 45197/3, tontit 45200/6 ja 15 sekä katu-, puisto-, rautatie ja lähivirkistysalueet. Alueet sijaitsevat Raide-Jokerin linjan varrella Haagassa, Viikissä, Myllypurossa ja Vartiokylässä (Raide-Jokeri on Itäkeskuksesta Oulunkylän ja Pitäjänmäen kautta Espoo Keilaniemeen kulkeva pikaraitiotieyhteys).

Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi, tontti 30057/14 (piirustus nro 12396): Lokkalantie 14, Solnantie 34.

Lauttasaari, Kotkavuori, Vattuniemi, venesatama-alue, puisto-, satama-, venesatama-, pysäköinti-, vesi-ja katualueet, muodostuu uusi kortteli 31154 (piirustus nro 11040, Lohiapajanlahden alue). Aluetta rajaavat mm. Pajalahdentie, Meripuistotie, Vattuniemenkatu sekä Vattuniemenranta ja Vattuniemenkuja, jotka osin kuuluvat alueeseen.

Vuosaari, Keski-Vuosaari, kortteli 54074 sekä katu- ja puistoalueet, muodostuu uusi kortteli 54154 (piirustus nro 12279, Lokkisaarenpuisto): Alue sijaitsee Vuosaaren kirkon itä- ja koillispuolella, ja se rajautuu idässä Porslahdentiehen ja lännessä Vuosaaren puistopolkuun.

Vuosaari, Keski-Vuosaari, tontit 54079/1, 54082/3 sekä katu- ja puistoalueet (piirustus nro 12280): Punakiventie 1–11, kadun itäpuoliset tontit.

Helsingissä 10.2.2017
Kaupunginkanslia

Detaljplaneförslag framlagt

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 10.2–13.3.2017:

Degerö, Kronbergsstranden, kvarteren 49332–49343 och närrekreations- och gatuområden, de nya kvarteren 49332–49343 bildas (ritning nr 12410, Stansviksberget): Området ligger sydost om korsningen Hundholmsvägen/Håkansviksgatan.

Detaljplaneförslaget är framlagt i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka Infos öppettider (www.virka.fi). Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Godkännande av detaljplaner

Stadsfullmäktige har 1.2.2017 fattat beslut om detaljplaner och detaljplaneändringar för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Hermanstad, tomterna 21013/3 och 4 samt gatuområde (ritning nr 12283): Brädgårdsgatan 2c och 2d, Sörnäsgatan 2, Fenixbacken 2 och Fenixbranten 3a och 3b.

Åggelby, Grindbacka, tomterna 28007/6 och 10, 28008/3, 13 och 14, 28009/9, 28011/3, 28014/5 och 16, 28020/7 och 15, 28022/5, 7 och 10, 28024/11 och 13, 28025/4, 13, 17, 18 och 19, 28027/4, 11 och 12, 28028/3, 4, 5 och 17, 28029/3, 28030/1, 11 och 13, 28035/6, 28036/21, 28037/15 samt gatu- och parkområden (ritning nr 12403, villatomter i Grindbacka): Grindbackavägen 18, Grindbackavägen 10, Larin Kyöstis väg 1, Ånäsvägen 28, Grindbackavägen 15a och 15b, Grindstolpen 5, Ånäsvägen 34, Larin Kyöstis väg 14 och 16, Ånäsvägen 17, Högaliden 6 och 4b, Linsvedvägen 8 och 18, Laxfiskarstigen 6, Linsvedvägen 9 och 13, Lillforsvägen 18, Gärdobackavägen 7b, Linåkersvägen 2b, Lillforsvägen 4, Gärdobackavägen 1 och 5, Linåkersvägen 1a, 5a, 5b och 5c, Lillforsvägen 3, 5 och 5a, Grindbackavägen 11 och 13, Grindstolpen 4 och 6, Ånäsvägen 18 a, Grindbackavägen 5, Grindbackastigen 1, Grindbackagränden 1 och 2, Grindbackavägen 6 och 8, Larin Kyöstis väg 2b, Kottängsvägen 11, Kottängsgränden 2 och 3, Hopstycksvägen 15 och Lillforsvägen 25.

Haga, Södra Haga, gatu-, trafik-, järnvägs- och parkområden, det nya kvarteret 29016 bildas (ritning nr 12392, Hoplax station med omgivning). Områdena är belägna i Hoplax stations omgivning på vardera sidan av järnvägsområdet och Eliel Saarinens väg, till området hör också den gamla gårdsmiljön vid Tunnelvägen 3.

Tekniska detaljplaner och detaljplaneändringar för Spår-Jokern: ritning nr 12400 delarna 1–4: Vik, gatuområden, Botby, gatuområden, Haga, tomterna 29007/2, 29104/12 och 29154/2 samt gatu- och parkområden, Vik, gatu- och skyddsgrönområden och område för närrekreation, Hertonäs, skyddsgrönområde, Botby, tomterna 45060/3 och 4, 45180/1, 45196/20, en del av tomten 45196/15, en del av tomten 45197/3, tomterna 45200/6 och 15 samt gatu-, park- och järnvägsområden och område för närrekreation. Områdena ligger vid Spår-Jokern i Haga, Vik, Kvarnbäcken och Botby (Spår-Jokern är en snabbspårväg från Östra centrum via Åggelby och Sockenbacka till Kägeludden i Esbo).

Munksnäs, Gamla Munksnäs, tomten 30057/14 (ritning nr 12396): Locklaisvägen 14, Solnavägen 34.

Drumsö, Örnberget, Hallonnäs, småbåtshamnsområde, park-, hamn-, småbåtshamns-, parkerings-, vatten- och gatuområden, det nya kvarteret 31154 bildas (ritning nr 11040, Laxvarpsvikens område). Området gränsar till bl.a. Smedjeviksvägen, Sjöallén, Hallonnäsgatan samt Hallonnässtranden och Hallonnäsgränden, vilka delvis ingår i området.

Nordsjö, Mellersta Nordsjö, kvarteret 54074 samt gatu- och parkområden, det nya kvarteret 54154 bildas (ritning nr 12279, Trutholmsparken): Området ligger öster och nordost om Nordsjö kyrka och gränsar i öster till Porslaxvägen och i väster till Nordsjö parkstig.

Nordsjö, Mellersta Nordsjö, tomterna 54079/1 och 54082/3 samt gatu- och parkområden (ritning nr 12280): Rödstensvägen 1–11, tomter på östra sidan av gatan.

Helsingfors 10.2.2017
Stadskansliet

JAA
09.12.2019 17:28