Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Konala - Detaljplaneförslag framlagt: Kånala

 

Asemakaavaehdotus nähtävillä

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 23.10.–5.11.2018:

Konala, tontit 32008/13 ja 32008/14 (piirustus nro 12538): Äestäjäntie 5a ja 5b. HEL 2017-006064

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12538

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12538


Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 23.10.2018


Detaljplaneförslag framlagt

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 23.10–5.11.2018:

Kånala, tomterna nr 32008/13 och 32008/14 (ritning nr 12538): Harvarvägen 5a och 5b. HEL 2017-006064

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12538

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12538

 

Detaljplaneförslaget är framlagda på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 23.10.2018

JAA
09.12.2019 17:32