Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Kulosaari - Godkännande av detaljplan: Brändö


Kaupunginvaltuusto on 28.11.2018 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Kulosaari, tontit 42021/1 ja 10 sekä katualue (piirustus nro 12487): Kulosaarentie 42 ja 44, dnro HEL 2016-004915.

Helsingissä 4.12.2018


Stadsfullmäktige har 28.11.2018 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Brändö, tomterna 42021/1 och 10 samt gatuområde (ritning nr 12487): Brändövägen 42 och 44, dnro HEL 2016-004915.

Helsingfors 4.12.2018


JAA
09.12.2019 17:30