Suoraan sisältöön

Osittain voimaan tullut asemakaava: Oulunkylä - Detaljplan som delvis trätt i kraft: Åggelby


Kaupunginvaltuusto on 7.6.2017 (§ 283) hyväksynyt Oulunkylän, Pirkkolan, Maunulan katualueen, korttelien 28222 ja 28225, tonttien 28226/1 ja 4, 28231/1 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (piirustus nro 12420, Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristö).

Kaupunginvaltuuston päätöksestä on valitettu. Kaupunginhallitus päätti 26.11.2018 (§ 772) määrätä asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osittain voimaan ennen kun se on saanut lainvoiman kortteleiden 28222 ja 28225, tonttien 28226/1 ja 4 sekä katu- ja puistoalueiden osalta, pois lukien Pirjonaukio ja osa Pirjontien katualuetta kaava-alueen luoteiskulmassa. Tällä kuulutuksella asemakaava tulee voimaan muilta kuin valituksenalaisilta osin, dnro HEL 2014-015024.

Asemakaavan muutosehdotuksen kartta nro 12420, josta ilmenee voimaan määrättävät korttelit sekä katu- ja puistoalue

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12420 selostus

Helsingissä 7.12.2018


Stadsfullmäktige har 7.6.2017 (§ 283) godkänt en detaljplan och detaljplaneändring för gatuområde, kvarteren 28222 och 28225, tomterna 28226/1 och 4, 28231/1 samt gatu- och parkområden i Åggelby, Britas, Månsas (ritning nr 12420, Birgittavägen och Britasvägen med omgivning).

Stadsfullmäktiges beslut har överklagats. Stadsstyrelsen beslutade 26.11.2018 (§ 772) bestämma att detaljplanen och detaljplaneändringen delvis ska träda i kraft innan den har vunnit laga kraft, för kvarteren 28222 och 28225, tomterna 28226/1 och 4 samt gatu- och parkområdena frånsett Birgittaplatsen och en del av gatuområdet för Birgittavägen i detaljplaneområdets nordvästra hörn. Detaljplanen träder i kraft genom denna kungörelse med undantag för det som överklagats, dnr HEL 2014-015024.

Detaljplaneförslagets karta nr 12420, varav framgår de kvarter och det gatu- och parkområde för vilka detaljplanen träder i kraft

Detaljplan- och detaljplaneändringsbeskrivning, ritning nr 12420

Helsingfors 7.12.2018


JAA
09.12.2019 17:29