Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä, voimaan tullut asemakaava - Detaljplaneförslag framlagt, detaljplan som trätt i kraft koskee Aluetta VuoosaariAsemakaavaehdotus nähtävillä

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 3.4.–2.5.2018:

Vuosaari, Keski-Vuosaari, tontit 54010/1 ja 3 sekä katualueet (piirustus nro 12509): Retkeilijänkatu 11–15. Alue sijaitsee Rastilankallion alueella Retkeilijänkadun, Retkeilijänsillan ja metroradan välissä.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12509
Asemakaavaehdotus 12509

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12509
Asemakaavaehdotuksen 12509 selostus

Vuorovaikutusraportti
Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.


Voimaan tullut asemakaava

Seuraava kaupunkiympäristölautakunnan 13.2.2018 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20816/2 (piirustus nro 12496, Hotelli Välimerenkatu 18): Välimerenkatu 18, Livornonkatu.

Helsingissä 3.4.2018

Kaupunginkanslia


Detaljplaneförslag framlagt

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 3.4–2.5.2018:

Nordsjö, Mellersta Nordsjö, tomterna 54010/1 och 3 samt gatuområden (ritning nr 12509): Vandrargatan 11–15. Området ligger vid Rastböleberget mellan Vandrargatan, Vandrarbron och metrobanan.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12509
Asemakaavaehdotus 12509

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12509
Asemakaavaehdotuksen 12509 selostus

Rapporten om växelverkan
Vuorovaikutusraportti

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.


Detaljplan som trätt i kraft

Följande detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 13.2.2018 har trätt i kraft:

Västra hamnen, Busholmen, tomten 20816/2 (ritning nr 12496, Hotell Medelhavsgatan 18): Medelhavsgatan 18, Livornogatan.

Helsingfors 3.4.2018

Stadskansliet


JAA
09.12.2019 17:37