Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä, Vallila, Kumpula, Asemakaavan hyväksyminen, Kaarela - Detaljplaneförslag framlagt, Vallgård, Gumtäkt, Godkännande av detaljplan, Kårböle

Asemakaavaehdotus nähtävillä, Vallila, Kumpula

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 7.9.–8.10.2018:

Vallila, raitioliikenne-, katu- ja puistoalue, puistoalue, Kumpula, puistoalue (piirustus nro 12531, Vallilanlaakson raitiotie): Alue sijaitsee Vallilanlaaksossa, Mäkelänkadun ja Hämeentien välisellä alueella, dnro HEL 2017-009847.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12531

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12531

Vuorovaikutusraportti


Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa hel.fi/suunnitelmat Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Asemakaavan hyväksyminen, Kaarela

Kaupunkiympäristölautakunta on 28.8.2018 päättänyt Kaarelan Maununnevan tontin 33037/2 asemakaavan muutoksesta (piirustus nro 12499, Maununnevantie 3, Kasemattikuja, dnro HEL 2015-007184), minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto.

Helsingissä 7.9.2018


Detaljplaneförslag framlagt, Vallgård, Gumtäkt

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 7.9–8.10.2018:

Vallgård, spårvagnstrafik-, gatu- och parkområden, parkområde, Gumtäkt, parkområde (ritning nr 12531, Vallgårdsdalens spårväg): Området ligger i Vallgårdsdalen, mellan Backasgatan och Tavastvägen, dnr HEL 2017-009847.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12531

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12531

Rapporten om växelverkan


etaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan hel.fi/kaavakuulutukset Förslaget finns också på internetadressen hel.fi/suunnitelmat Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Godkännande av detaljplan, Kårböle

Stadsmiljönämnden har 28.8.2018 fattat beslut om en detaljplaneändring för tomten 33037/2 i Kårböle, Magnuskärr (ritning nr 12499, Magnuskärrsvägen 3, Kasemattgränden, dnr HEL 2015-007184), och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen.

Helsingfors 7.9.2018


JAA
21.08.2020 15:22