Suoraan sisältöön

Asemakaavojen hyväksyminen − Godkännande av detaljplaner 09.02.2018, Haaga, Lauttasaari ym.


Asemakaavojen hyväksyminen


Kaupunkiympäristölautakunta on 30.1.2018 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavan muutoksista, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Haaga, Lassila, tontit 29164/1, 29165/1 ja katualueet (piirustus nro 12484): Vaakatie 4 ja 6 sekä 10, Punnuspolku 6, Vaakakuja 1, 3. Aluetta rajaavat mm. Punnuspolku, Vaakatie ja Vaakakuja.

Lauttasaari, Vattuniemi, tontti 31124/3 (piirustus nro 12449): Särkiniementie 10.

Laajasalo, Tullisaari, tontti 49058/1 ja puistoalueet (piirustus nro 12489, Deckerin huvila): Adelenpolku 2. 


Helsingissä 9.2.2018

KaupunginkansliaGodkännande av detaljplaner

Stadsmiljönämnden har 30.1.2018 fattat beslut om ändring av detaljplanen för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Haga, Lassas, tomterna 29164/1 och 29165/1 och gatuområden (ritning nr 12484): Vågvägen 4, 6 och 10, Lodstigen 6, Våggränden 1 och 3. Området gränsar bl.a. till Lodstigen, Vågvägen och Våggränden.

Drumsö, Hallonnäs, tomten 31124/3 (ritning nr 12449): Mörtnäsvägen 10.

Degerö, Turholm, tomten 49058/1 och parkområden (ritning nr 12489, Deckers villa): Adeles stig 2. 


Helsingfors 9.2.2018

Stadskansliet


JAA
09.12.2019 17:39