Suoraan sisältöön

Östersundomin yleiskaavaehdotus on nähtävillä 11.1.–9.2.2018 – Förslaget till en generalplan för Östersundom hålls framlagt för påseende


ÖSTERSUNDOMIN YHTEINEN YLEISKAAVA

Kaavaehdotus uudelleen nähtävillä

 

Östersundomin yhteinen yleiskaavaehdotus on muuttunut, ja se asetetaan uudelleen nähtäville. Tervetuloa keskustelemaan suunnitelmista Sakarinmäen koululle seuraavina ajankohtina:

 

  • tiistaina 16.1. klo 17-19 (paikalla Helsingin ja Vantaan suunnittelijoita)
  • torstaina 25.1. klo 17-19 (paikalla Helsingin ja Sipoon suunnittelijoita)

 

Östersundomin yleiskaavaehdotus on nähtävillä 11.1.–9.2.2018 Helsingissä info- ja näyttelykeskus Laiturilla (vanha linja-autoasema, Narinkka 2) sekä Sakarinmäen koululla (Knutersintie 924). Sipoossa kaava on nähtävillä Kuntalan asiakaspalvelupisteessä (Iso Kylätie 18, 1 krs) ja Söderkullan kirjastossa (Amiraalintie 2) sekä Vantaalla Kaavoituksen ja maankäytön asiakaspalvelupisteessä (Kielotie 28, katutaso). Lisäksi kaavaehdotus on nähtävillä yhteinenostersundom.fi ja kuntien verkkosivuilla.


Kaavaehdotuksen kartta, piirustus nro Helsinki nro 12320, Sipoo G19, Vantaa YK0035

Kaavaehdotuksen selostus, piirustus nro Helsinki nro 12320, Sipoo G19, Vantaa YK0035

 


 

Muistutukset pyydetään toimittamaan kirjallisina Östersundom-toimikunnalle viimeistään 9.2.2018 sähköpostilla osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi tai postitse osoitteeseen Helsingin kaupungin kirjaamo (Pohjoisesplanadi 11–13), Östersundom-toimikunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

 

Östersundomin yhteinen yleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 46 §:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana (Helsinki nro 12320, Sipoo G19, Vantaa YK0035).  Suunnittelualueeseen kuuluu Helsingissä Ultunan, Karhusaaren, Talosaaren, Salmenkallion ja Östersundomin kaupunginosat, Sipoossa Granön saari ja Majvikin alue (osia Östersundomin ja Immersbyn kylistä) sekä Vantaalla Länsisalmen kaupunginosa sekä osia Länsimäen, Vaaralan ja Ojangon kaupunginosista.

 

Lisätietoja: www.yhteinenostersundom.fi

 

ÖSTERSUNDOM-TOIMIKUNTA


EMENSAM GENERALPLAN FÖR ÖSTERSUNDOM

Planförslaget framlagt på nytt

 

Förslaget till en gemensam generalplan för Östersundom har ändrats och läggs fram på nytt. Välkommen att diskutera planerna i skolan Sakarinmäen koulu vid följande tidpunkter:

 

  • tisdagen 16.1 kl. 17–19 (planerare från Helsingfors och Vanda närvarar)
  • torsdagen 25.1 kl. 17–19 (planerare från Helsingfors och Sibbo närvarar)

 

Förslaget till en generalplan för Östersundom hålls framlagt för påseende i info- och utställningslokalen Plattformen (gamla busstationen, Narinken 2) samt i skolan Sakarinmäen koulu (Knutersvägen 924) i Helsingfors  11.1–9.2.2018. I Sibbo finns planen framlagd vid Sockengårdens kundserviceenhet (Stora Byvägen 18, 1:a vån.) och på Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2) och i Vanda vid kundserviceenheten för planläggning och markanvändning (Konvaljvägen 28, gatuplan). Därutöver finns planförslaget framlagt på kommunernas webbplatser och på yhteinenostersundom.fi


Generalplaneförslagets karta, ritning nr Helsingfors nr 12320, Sibbo G19, Vanda YK0035

Generalplaneförslagets beskrivning, ritning nr Helsingfors nr 12320, Sibbo G19, Vanda YK0035


 

Anmärkningar ska skickas skriftligen per e-post till Östersundomkommittén till helsinki.kirjaamo@hel.fi eller per post till Helsingfors stads registratorskontor (Norra Esplanaden 11–13), Östersundomkommittén, PB 10, 00099 Helsingfors stad senast 9.2.2018.

 

Den gemensamma generalplanen för Östersundom har utarbetats som en generalplan med rättsverkan i enlighet med 46 § i markanvändnings- och bygglagen (Helsingfors nr 12320, Sibbo G19, Vanda YK0035).  Till planeringsområdet hör stadsdelarna Ultuna, Björnsö, Husö, Sundberg och Östersundom i Helsingfors; Granö och Majvikområdet (delar av Östersundom by och Immersby) i Sibbo samt stadsdelen Västersundom samt delar av stadsdelarna Västerkulla, Fagersta och Gjutan i Vanda.

 

Mer information: www.yhteinenostersundom.fi/sv/

 

ÖSTERSUNDOMKOMMITTÉN

 

JAA
21.08.2020 15:14