Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotukset nähtävillä, asemakaavojen hyväksyminen - Detaljplaneförslag framlagda, godkännande av detaljplaner Malmi, Lauttasaari, Kaarela ym.


Asemakaavaehdotukset nähtävillä

Seuraavien alueiden asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 27.4.–28.5.2018:

Lauttasaari, Kotkavuori, tontti 31003/10 (piirustus nro 12473) Lauttasaarentie 8, HEL 2016-004948

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12473

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12473

Vuorovaikutusraportti

Kaarela, Kuninkaantammi, kortteli 33399 ja katualue (piirustus nro 12504, Muotokuvankatu): Aluetta rajaavat mm. Kuninkaantammenrinne, Muotokuvankatu, Muotokuvanpolku ja Helene Schjerfbeckin puisto. HEL 2017-010533

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12504

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro12504

Malmi, tontti 38181/6 (piirustus nro 12523): Markkinatie 19, HEL 2016-011056

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12523

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12523

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja niihin voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksista on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.


Asemakaavojen hyväksyminen

Kaupunkiympäristölautakunta on 27.3.2018 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavanmuutoksista, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Lauttasaari, tontti 31125/6 (piirustus nro 12497): Vattuniemenkuja 4, Vattuniemenkatu 23.

Tapaninkylä, Tapaninvainio, tontit 39049/3 ja 4 sekä katu- ja puistoalueet (piirustus nro 12432); Uimarannantie 8, Rasinkuja 2 ja 4. Alue sijaitsee Uimarannantien ja Tapaninvainiontien välissä.

Helsingissä 27.4.2018

Kaupunginkanslia


Detaljplaneförslag framlagda

Detaljplaneförslag för de nedannämnda områdena är framlagda 27.4–28.5.2018:

Drumsö, Örnberget, tomten 31003/10 (ritning nr 12473) Drumsövägen 8. HEL 2016-004948

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12473

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12473

Rapporten om växelverkan

Kårböle, Kungseken, kvarteret 33399 och gatuområde (ritning nr 12504, Porträttgatan): Området gränsar till bl.a. Kungseksbranten, Porträttgatan, Porträttstigen och Helene Schjerfbecks park. HEL 2017-010533

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12504

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12504

Malm, tomten 38181/6 (ritning nr 12523): Marknadsvägen 19, HEL 2016-011056

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12523

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12523

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslagen är framlagda på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslagen finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16.00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.


Godkännande av detaljplaner

Stadsmiljönämnden har 27.3.2018 fattat beslut om detaljplaneändringar för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Drumsö, tomten 31125/6 (ritning nr 12497): Hallonnäsgränd 4, Hallonnäsgatan 23.

Staffansby, Staffansslätten, tomterna 39049/3 och 4 samt gatu- och parkområden (ritning nr 12432); Simstrandsvägen 8, Rasigränden 2 och 4. Området ligger mellan Simstrandsvägen och Staffansslättsvägen.

Helsingfors 27.4.2018

Stadskansliet


JAA
09.12.2019 17:37