Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Lauttasaari - Detaljplaner som trätt i kraft: Drumsö


Voimaan tullut asemakaava: Lauttasaari, Särkiniementie 10

Kaupunkiympäristölautakunnan 30.1.2018 § 33 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Lauttasaari, Vattuniemi, tontti 31124/3 (piirustus nro 12449, Särkiniementie 10), HEL 2013-008261

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 21.2.2019 hylännyt valituksen.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12449

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12449

Helsingissä 28.3.2019Detaljplaner som trätt i kraft: Drumsö, Mörtnäsvägen 10

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 30.1.2018 § 33 har trätt i kraft:

Drumsö, Hallonnäs, tomten nr 31124/3 (ritning nr 12449, Mörtnäsvägen 10), dnr HEL 2013-008261.

Stadsmiljönämndens beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol har 21.2.2019 förkastat besvären.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12449

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12449

Helsingfors 28.3.2019


JAA
09.12.2019 17:57