Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Tammisalo, Ruonasalmentie 17 - Godkännande av detaljplan: Tammelund, Grundsundsvägen 17

Asemakaavan hyväksyminen: Tammisalo, Ruonasalmentie 17 

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.6.2019 § 319 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto: 

Tammisalo, tontti 44039/11 (piirustus nro 12471): Ruonasalmentie 17. HEL 2017-005309 

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12471

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12471


Helsingissä 18.6.2019


Godkännande av detaljplan: Tammelund, Grundsundsvägen 17

Stadsmiljönämnden har 11.6.2019 § 319 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

 Tammelund, tomten nr 44039/11 (ritning nr 12471): Grundsundsvägen 17. Dnr HEL 2017-005309.

 Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12471

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12471

Helsingfors 18.6.2019

JAA
09.12.2019 17:50