Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Munkkiniemi, Kuusisaarenpolku 7 - Detaljplan som trätt i kraft: Munksnäs, Gränöstigen 7

Kaupunkiympäristölautakunnan 26.2.2019 § 96 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Munkkiniemi, tontti 30076/15 (piirustus nro 12547, Kuusisaarenpolku 7), dnro HEL 2018-006181.

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 21.10.2019 hylännyt valituksen.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12547

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12547

Helsingissä 10.12.2019


En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 26.2.2019 § 96 har trätt i kraft:

Munksnäs, tomten nr 30076/15 (ritning nr 12547, Gränöstigen 7), dnr HEL 2018-006181.

Stadsmiljönämndens beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol har 21.10.2019 förkastat besvären.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12547

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12547

Helsingfors 10.12.2019

JAA
10.12.2019 00:00