Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Kruununhaka - Detaljplaneförslag framlagt: Kronohagen


Asemakaavaehdotus nähtävillä

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 3.4.-2.5.2019:  

Kruununhaka, tontti 18/3 (piirustus nro 12559, Mariankatu 23), dnro HEL 2018-002966. 

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12559

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12559

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

 

Helsingissä 3.4.2019Detaljplaneförslag framlagt 

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 3.4.–2.5.2019: 

Kronohagen, tomten nr 18/3 (ritning nr 12559, Mariegatan 23), dnr HEL 2018-002966. 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12559

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12559

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

 

Helsingfors 3.4.2019


JAA
09.12.2019 17:56