Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Vartiokylä, Puotilan ostari - Detaljplaneförslag framlagt: Botby, Botby gård köpcentrum

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 18.9.–17.10.2019:

Vartiokylä, Puotila, kortteli 45205 ja katualueet, piirustus nro 12595, Puotilan ostari, dnro HEL 2018-005995.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12595

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12595

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 18.9.2019Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 18.9–17.10.2019:

Botby, Botby gård, kvarteret 45205 och gatuområden, ritning nr 12595, Botby gård köpcentrum, dnr HEL 2018-005995.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12595

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12595

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 18.9.2019


JAA
09.12.2019 17:45