Suoraan sisältöön

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus uudelleen nähtävillä: Eira, Länsisatama, Jätkäsaari, Hernesaari - Förslag till detaljplan och detaljplaneändring framlagt på nytt: Eira, Västra hamnen, Busholmen, Ärtholmen

Seuraavan alueen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus on uudelleen nähtävillä 24.9.–23.10.2019:

Eira, vesialue, Länsisatama, Hernesaari, Jätkäsaari, osat kortteleista 20243, 20854, 20855, 20862, 20864, 20868, korttelit 20856, 20857, 20863, 20866 ja 20867, katu-, puisto-, satama-, venesatama-, erityis- ja vesialueet, Eira, katu-, pysäköinti-, venesatama-, puisto- ja vesialueet, Länsisatama, Hernesaari, osa tontista 20176/19, korttelit 20181, 20235–20237, 20240–20243, katu-, satama-, rautatie-, puisto- ja vesialueet (muodostuvat uudet korttelit 20850–20871), piirustus nro 12510, Hernesaaren asemakaava ja asemakaavan muutos, dnro HEL 2017-013476.

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen kartta, piirustus nro 12510, osa 1/2

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen kartta, piirustus nro 12510, osa 2/2

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12510 selostus

Hernesaaren liikenneselvitys raportti, WSP 13.9.2019, Helsingin kaupunki

Hernesaaren asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta on muutettu nähtävillä olon jälkeen autopaikkoja koskevien määräysten osalta.

Muutettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 24.9.2019


Förslaget till detaljplan och detaljplaneändring för de nedannämnda områdena är framlagt på nytt 24.9–23.10.2019:

Eira, vattenområden, Västra hamnen, Ärtholmen, Busholmen, del av kvarteren 20243, 20854, 20855, 20862, 20864, 20868, kvarteren 20856, 20857, 20863, 20866 och 20867, gatu-, park-, hamn-, småbåtshamns-, special- och vattenområden, Eira, gatu-, parkerings-, småbåtshamns-, park- och vattenområden, Västra hamnen, Ärtholmen, del av tomten 20176/19, kvarteren 20181, 20235–20237, 20240–20243, gatu-, hamn-, järnvägs-, park- och vattenområden (de nya kvarteren 20850–20871 bildas), ritning nr 12510, Ärtholmens detaljplan och detaljplaneändring, dnr HEL 2017-013476.

Detaljplane- och ändringsförslagets karta, ritning nr 12510, del 1/2

Detaljplane- och ändringsförslagets karta, ritning nr 12510, del 2/2

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12510

Trafikutredning för Ärtholmen, rapport, WSP 13.9.2019, Helsingfors stad

Förslaget till detaljplan och detaljplaneändring för Ärtholmen har efter framläggandet ändrats när det gäller bestämmelserna om bilplatser.

Det ändrade förslaget till detaljplan och detaljplaneändring är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 24.9.2019

JAA
09.12.2019 17:45