Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Vartiokylä, Myllymatkantie 1 - Godkännande av detaljplan: Botby, Kvarnfädsvägen 1

Kaupunginvaltuusto on 23.10.2019 § 314 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Vartiokylä, Myllypuro, tontti 45135/1 sekä katu- ja puistoalueet, muodostuu uusi kortteli 45168, piirustus nro 12505, Myllymatkantie 1, dnro HEL 2016-007788.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12505

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12505

Helsingissä 8.11.2019

Stadsfullmäktige har 23.10.2019 § 314 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Botby, Kvarnbäcken, tomten 45135/1 samt gatu- och parkområden, det nya kvarteret 45168 bildas, ritning nr 12505, Kvarnfädsvägen 1, dnro HEL 2016-007788.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12505

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12505

Helsingfors 8.11.2019


JAA
09.12.2019 17:42