Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Taka-Töölö, Topeliuksenkatu 16 - Detaljplan som trätt i kraft: Bortre Tölö, Topeliusgatan 16

Kaupunginvaltuuston 22.5.2019 § 150 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Taka-Töölö, tontti 503/1, piirustus nro 12493, Topeliuksenkatu 16, dnro HEL 2013-009433.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Valittaja on peruuttanut valituksensa. Helsingin hallinto-oikeus päätti 12.12.2019 asian käsittelyn raukeamisesta.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12493

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12493

Helsingissä 13.12.2019


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 22.5.2019 § 150 har trätt i kraft:

Bortre Tölö, tomten 503/1, ritning nr 12493, Topeliusgatan 16, dnr HEL 2013-009433.

Stadsfullmäktiges beslut överklagades. Den som överklagat har återkallat sina besvär. Helsingfors förvaltningsdomstol beslutade 12.12.2019 om avskrivning av ärendet.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12493

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12493

Helsingfors 13.12.2019


JAA
13.12.2019 13:37