Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Vartiokylä, Myllymatkantie 1 - Detaljplan som trätt i kraft: Botby, Kvarnfädsvägen 1

Kaupunginvaltuuston 23.10.2019 § 314 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Vartiokylä, Myllypuro, tontti 45135/1 sekä katu- ja puistoalueet, muodostuu uusi kortteli 45168, piirustus nro 12505, Myllymatkantie 1, dnro HEL 2016-007788.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12505

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12505

Helsingissä 30.12.2019


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 23.10.2019 § 314 har trätt i kraft:

Botby, Kvarnbäcken, tomten 45135/1 samt gatu- och parkområden, det nya kvarteret 45168 bildas, ritning nr 12505, Kvarnfädsvägen 1, dnro HEL 2016-007788.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12505

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12505

Helsingfors 30.12.2019


JAA
30.12.2019 12:51