Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Pasila, Länsi-Pasila, Pöllölaakso - Godkännande av detaljplan: Böle, Västra Böle, Uggeldalen


Kaupunginvaltuusto on 27.3.2019 § 114 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Pasila, Länsi-Pasila, korttelin 17051 tontit 6,8 ja 10 sekä katualue, piirustus nro 12374, Pöllölaakso, dnro HEL 2014-013326.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12374

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12374

Helsingissä 5.4.2019


Stadsfullmäktige har 27.3.2019 § 114 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Böle, Västra Böle, kvarteret 17051 tomterna 6, 8 och 10 samt gatuområde, ritning nr 12374, Uggeldalen, dnr HEL 2014-013326.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12374

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12374

Helsingfors 5.4.2019


JAA
09.12.2019 17:56