Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Alppiharju, Harju, Alppila, Josafatinkalliot - Detaljplan som trätt i kraft: Åshöjden, Ås, Alphyddan, Josafetsbergen


Kaupunginvaltuuston 10.4.2019 (§ 123) hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Alppiharju, Harju, Alppila, katu- ja puistoalueet, piirustus nro 12395, Josafatinkalliot, dnro HEL 2015-002916.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12395

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12395

Helsingissä 10.6.2019


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 10.4.2019 (§ 123) har trätt i kraft:

Åshöjden, Ås, Alphyddan, gatu- och parkområden, ritning nr 12395, Josafetsbergen, dnr HEL 2015-002916.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12395

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12395

Helsingfors 10.6.2019


JAA
09.12.2019 17:50