Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Kulosaari, Kyösti Kallion tie 2 A - Godkännande av detaljplan: Brändö, Kyösti Kallios väg 2 A

Kaupunginvaltuusto on 27.5.2020 § 145 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Kulosaari, kortteli 42054 sekä katu- ja puistoalueet, piirustus nro 12544, Kyösti Kallion tie 2 A, dnro HEL 2016-014146.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12544

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12544

Helsingissä 12.6.2020


Stadsfullmäktige har 27.5.2020 § 145 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Brändö, kvarteret 42054 samt gatu- och parkområden, ritning nr 12544, Kyösti Kallios väg 2 A, dnr HEL 2016-014146.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12544

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12544

Helsingfors 12.6.2020


JAA
12.06.2020 16:03