Suoraan sisältöön

Oikaisu: Voimaan tullut asemakaava: Suutarila, Kämnerintie – Rättelse: Detaljplan som trätt i kraft: Skomakarböle, Kämnersvägen


Kaupunginvaltuuston 19.5.2021, § 132, hyväksymä asemakaavan muutos on kuulutettu voimaan 7.7.2021, mutta uuden tiedon mukaan kaavasta on valitettu, joten asemakaavan muutos ei ole lainvoimainen. Voimaantulokuulutus peruutetaan.

Suutarila, Tapulikaupunki, tontti 40134/3 ja katualueet, piirustus nro 12653, Kämnerintie, dnro HEL 2018-006608.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12653

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12653

Helsingissä  23.7.2021

Den detaljplaneförändring som stadsfullmäktige godkände den 19.5.2021 (§ 132) har kungjorts träda i kraft den 7.7.2021, men enligt nya uppgifter har besvär över planen anförts, således äger detaljplaneändringen inte laga kraft. Kungörelsen om ikraftträdandet återkallas.

Skomakarböle, Stapelstaden, tomten 40134/3 och gatuområden, ritning nr 12653, Kämnersvägen, dnr HEL 2018-006608.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12653

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12653

Helsingfors 23.7.2021


JAA
23.07.2021 13:13