Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Länsisatama, Jätkäsaaren asuntoreformikortteli - Detaljplan som trätt i kraft: Västra hamnen, Busholmens bostadsreformkvarter


Kaupunkiympäristölautakunnan 12.10.2021 § 553 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Länsisatama, Jätkäsaari, kortteli 20077 ja katualueet, piirustus nro 12663, Jätkäsaaren asuntoreformikortteli. Dnro HEL 2020-006591.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12663

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12663

Helsingissä 30.11.2021


En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 12.10.2021 § 553 har trätt i kraft:

Västra hamnen, Busholmen, kvarteret 20077 och gatuområden, ritning nr 12663, Busholmens bostadsreformkvarter. Dnr HEL 2020-006591.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12663

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12663

Helsingfors 30.11.2021

JAA
30.11.2021 07:30