Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Kaartinkaupunki, Kaartin kortteli, Kasarmikatu 17 - Godkännande av detaljplan: Gardestaden, Gardets kvarter, Kaserngatan 17


Asemakaavan hyväksyminen: Kaartinkaupunki, Kaartin kortteli, Kasarmikatu 17

Kaupunkiympäristölautakunta on 26.10.2021 § 569 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Kaartinkaupunki, kortteli 3057 (piirustus nro 12729, Kaartin kortteli, Kasarmikatu 17), dnro HEL 2020-012530.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12729

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12729

Helsingissä 1.11.2021


Godkännande av detaljplan: Gardestaden, Gardets kvarter, Kaserngatan 17

Stadsmiljönämnden har 26.10.2021 § 569 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Gardesstaden, kvarteret 3057 (ritning nr 12729, Gardets kvarter, Kaserngatan 17), dnr HEL 2020-012530.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12729

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12729

Helsingfors 1.11.2021

JAA
01.11.2021 10:38