Suoraan sisältöön

Asemakaava nähtävillä: Kamppi, Runeberginkatu 2 – Detaljplan framlagt: Kampen, Runebergsgatan 2

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 13.12.2021–25.1.2022:

Kamppi, kortteli 4461 sekä katualueet, piirustus nro 12700, Runeberginkatu 2. Dnro HEL 2020-011503.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12700

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12700

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla https://www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 13.12.2021


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 13.12.2021–25.1.2022:

Kampen, kvarteret 4461 samt gatuområden, ritning nr 12700, Runebergsgatan 2. Dnr HEL 2020-011503.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12700

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12700

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan https://www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen https://www.hel.fi/planer. Stadsmiljöns kundtjänst nås på telefonnumret 09 310 22111, besöksadress Verkstadsgatan 8 eller på webben https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad. 

Helsingfors 13.12.2021

 

JAA
13.12.2021 00:00