Suoraan sisältöön

Asemakaava nähtävillä: Mellunkylä, Keinulaudantie 3 - Detaljplan framlagt: Mellungsby, Gungbrädsvägen 3

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 16.8.–14.9.2021:

Mellunkylä, Kontula, tontti 47015/6, piirustus nro 12738, Keinulaudantie 3. Dnro HEL 2019-006018.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12738

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12738

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Poikkeustilanteen aikana kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelu palvelee ensisijaisesti puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot). Tarkistathan poikkeustilanteen aikana asiakaspalvelupisteen (Työpajankatu 8) aukiolon.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. 

Muistutuksen tähän asemakaavaehdotukseen voi myös jättää verkkopalvelussa osoitteessa https://query.eharava.fi/3658. Kokeilemme uutta tapaa antaa muistutus verkkopalvelussa, jossa palautetta voi antaa myös kartalle. Verkkopalvelu on auki nähtävilläoloajan 16.8.-14.9.2021.

Helsingissä 16.8.2021

 

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 16.8.–14.9.2021:

Mellungsby, Gårdsbacka, tomten 47015/6, ritning nr 12738, Gungbrädsvägen 3. Dnr HEL 2019-006018.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12738

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12738

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/planer. Under undantagsläget nås stadsmiljösektorns kundtjänst i första hand per telefon på telefonnumret 09 310 22111 och på webben (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons). Kom ihåg att kontrollera kundtjänstens (Verkstadsgatan 8) öppethållningstider under undantagsläget. 

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Anmärkning gällande denna detaljplan kan också inlämnas via nättjänsten på adressen https://query.eharava.fi/3658. Vi testar ett nytt sätt att göra anmärkning via nättjänst där respons kan ges också på kartan. Nättjänsten är öppen under påseendetiden 16.8-14.9.2021.

Helsingfors 16.8.2021

 

 

JAA
16.08.2021 00:00