Suoraan sisältöön

Asemakaava nähtävillä: Oulunkylä, Siltavoudintie 9–11 ja Mäkitorpantie 18–20 – Detaljplan framlagt: Åggelby, Brofogdevägen 9–11 och Kullatorpsvägen 18–20

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 23.8.–21.9.2021:

Oulunkylä, Patola, tontit 28057/1 ja 2 sekä tontit 28167/1 ja 2, piirustus nro 12742, Siltavoudintie 9–11 ja Mäkitorpantie 18–20. Dnro HEL 2020-001590.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12742

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12742

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Poikkeustilanteen aikana kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelu palvelee ensisijaisesti puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot). Tarkistathan poikkeustilanteen aikana asiakaspalvelupisteen (Työpajankatu 8) aukiolon.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. 

Helsingissä 23.8.2021


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 23.8.–21.9.2021:

Åggelby, Dammen, tomterna 28057/1 och 2 samt tomterna 28167/1 och 2, ritning nr 12742, Brofogdevägen 9–11 och Kullatorpsvägen 18–20. Dnr HEL 2020-001590.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12742

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12742

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/planer. Under undantagsläget nås stadsmiljösektorns kundtjänst i första hand per telefon på telefonnumret 09 310 22111 och på webben (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons). Kom ihåg att kontrollera kundtjänstens (Verkstadsgatan 8) öppethållningstider under undantagsläget.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 23.8.2021


JAA
23.08.2021 00:00