Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Laajasalo, Gunillantien ja Reiherintien kulma - Detaljplan som trätt i kraft: Degerö, hörnet av Gunillavägen och Reihersvägen

Kaupunginvaltuuston 24.4.2019, § 134, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Laajasalo, tontti 49076/16, piirustus nro 12525, Gunillantien ja Reiherintien kulma, dnro HEL 2017-010627.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 27.5.2020 hylännyt valituksen, eikä korkein hallinto-oikeus ole 28.1.2021 myöntänyt valittajille asiassa valituslupaa.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12525

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12525

Helsingissä 10.2.2021


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 24.4.2019, § 134, har trätt i kraft:

Degerö, tomten 49076/16, ritning nr 12525, hörnet av Gunillavägen och Reihersvägen, dnr HEL 2017-010627.

Stadsfullmäktiges beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol har 27.5.2020 förkastat besvären, och högsta förvaltningsdomstolen har genom sitt beslut 28.1.2021 inte beviljat den som överklagat besvärstillstånd i saken.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12525

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12525

Helsingfors 10.2.2021


JAA
10.02.2021 08:00