Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Oulunkylä, Patolan kerrostalotontit - Detaljplan som trätt i kraft: Åggelby, Dammens våningshustomten

Kaupunginvaltuuston 16.6.2021, § 195, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Oulunkylä, Patola, kortteli 28309, tontti 28305/6 ja katualue, piirustus nro 12630, Patolan kerrostalotontit, dnro HEL 2019-010366.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12630

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12630

Helsingissä 19.8.2021


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 16.6.2021, § 195, har trätt i kraft:

Åggelby, Dammen, kvarteret 28309, tomten 28305/6 och gatuområde, ritning nr 12630, Dammens våningshustomten, dnr HEL 2019-010366.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12630

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12630

Helsingfors 19.8.2021


JAA
19.08.2021 10:16