Suoraan sisältöön

Asemakaava nähtävillä: Haaga, Steniuksenkentän alue - Detaljplan framlagd: Haga, Steniusplanens område

Seuraavan alueen asemakaavaehdotuksen nähtävilläoloaikaa jatketaan, koska teknisen virheen vuoksi kaavaselostuksen liitteistä on puuttunut sivuja. Asia on korjattu. Asemakaavaehdotus on nähtävillä 29.9.–4.11.2021.

Haaga, Etelä-Haaga, tontti 29004/1, osa korttelia 29095, tontti 29096/8 sekä puisto- ja katualueet, piirustus nro 12697, Steniuksenkentän alue, dnro HEL 2019-011024.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12697

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12697

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Poikkeustilanteen aikana kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelu palvelee ensisijaisesti puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot). Tarkistathan poikkeustilanteen aikana asiakaspalvelupisteen (Työpajankatu 8) aukiolon.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 29.9.2021, nähtävilläolon jatkamisesta ilmoitettu 6.10.2021


Tiden för att hålla följande områdes detaljplaneförslag framlagt till påseende förlängs. På grund av ett tekniskt fel fattades det bilagesidor i detaljplanebeskrivningen. Saken har korrigerats. Detaljplaneförslaget hålls framlagt den 29.9-4.11.2021.

Haga, Södra Haga, tomten 29004/1, del av kvarteret 29095, tomten 29096/ 8 samt park- och gatuområden, ritning nr 12697, Steniusplanens område, dnr HEL 2019-011024.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12697

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12697

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/planer. Under undantagsläget nås stadsmiljösektorns kundtjänst i första hand per telefon på telefonnumret 09 310 22111 och på webben (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons). Kom ihåg att kontrollera kundtjänstens (Verkstadsgatan 8) öppethållningstider under undantagsläget.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 29.9.2021, den förlängda tiden för framläggning meddelades 6.10.2021


JAA
06.10.2021 13:39