Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Kamppi, Kottarainen-kortteli - Godkännande av detaljplan: Kampen, Kvarteret Staren


Kaupunginvaltuusto on 8.12.2021, 394 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Kamppi, korttelin 75 tontti 33, piirustus nro 12687, Kottarainen-kortteli. Dnro HEL 2018-010010.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12687

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12687


Helsingissä 20.12.2021Stadsfullmäktige har 8.12.2021, 394 § fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Kampen, kvarteret 75 tomten 33, ritning nr 12687, Kvarteret Staren. Dnr HEL 2018-010010.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12687

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12687


Helsingfors 20.12.2021


JAA
20.12.2021 00:00