Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Sörnäinen, Kulmavuorenkatu 4 - Godkännande av detaljplan: Sörnäs, Hornebergsgatan 4

Kaupunginvaltuusto on 25.8.2021, 257 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Sörnäinen, Vilhonvuori, tontti 285/4, piirustus nro 12647, Kulmavuorenkatu 4. Dnro HEL 2018-008332.


Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12647

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12647


Helsingissä 1.9.2021


Stadsfullmäktige har  25.8.2021, 257 § fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft: 

Sörnäs, Vilhelmsberg, tomten 285/4, ritning nr 12647,  Hornebergsgatan 4. Dnr HEL 2018-008332.


Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12647

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12647

 

Helsingfors 1.9.2021


JAA
01.09.2021 00:00