Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Pasila, Messukeskus, - God kännande av detaljplan: Böle, Mässcentrum

Kaupunginvaltuusto on 25.8.2021, 258 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Pasila, Itä-Pasila, tontit 17040/2, 3 ja 7 sekä katu-, urheilu- ja virkistyspalvelualue, piirustus nro 12635,  Messukeskus, dnro HEL 2018-006752.

 

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12635

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12635


Helsingissä 1.9.2021


Stadsfullmäktige har  25.8.2021, 258 § fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Böle, Östrä Böle, tomterna 17040/2, 3 och 7 samt gatuområde och område för idrotts- och rekreationsanläggningar, ritning nr 12635, Mässcentrum, dnr HEL 2018-006752.


Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12635

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12635

 

Helsingfors 1.9.2021

 

JAA
01.09.2021 00:00