Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Pasila, Radiokatu 15 ja 20 - Godkännande av detaljplan: Böle, Radiogatan 15 och 20


Kaupunginvaltuusto on 13.10.2021 § 297 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Pasila, Länsi-Pasila, tontit 17051/3 ja 17053/10 sekä katualueet, piirustus nro 12617, Radiokatu 15 ja 20, dnro HEL 2016-011771.

13.10.2021 § 297 tehdyllä päätöksellä on kaupunginvaltuuston 5.5.2021 § 103 tekemää asemakaavan muutosta täydennetty Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maankäyttö- ja rakennuslain 195 §:n perusteella tekemän oikaisukehotuksen johdosta seuraavalla kaavamääräyksellä:  

”Radiokatuun rajautuvissa asuinrakennuksissa suurimman osan asunnoista tulee suuntautua melulta suojaisamman sisäpihan suuntaan." Muilta osin asemakaavaa ei ole muutettu.


Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12617

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12617


Helsingissä 25.10.2021


Stadsfullmäktige har 13.10.2021 § 297 fattat beslut om ändring av detaljplanen för följande områden och på grund av detta råder byggförbud i området med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen, tills beslutet om godkännande vunnit laga kraft.

Böle, Västra Böle, tomterna 17051/3 och 17053/10 samt gatuområden, ritning nr 12617, Radiogatan 15 och 20, dnr HEL 2016-011771

Genom beslutet 13.10.2021 § 297 har detaljplaneändringen godkänd av stadsfullmäktige  5.5.2021 § 103  kompletterats med följande planbestämmelse, i enlighet med 195 § i markanvändnings- och bygglag på basis av en rättelseuppmaning från Nylands närings-, trafik- och miljöcentral:  

”Merparten av de bostäder som angränsar mot Radiogatan ska riktas mot innergården som är mer skyddad för buller. I övrigt har detaljplanen inte ändrats.”

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12617

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12617


Helsingfors 25.10.2021JAA
25.10.2021 08:58