Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Vallila, Aleksis Kiven katu 49 - Detaljplan som trätt i kraft: Vallgård, Aleksis Kivis gata 49


Kaupunkiympäristölautakunnan 29.9.2020 § 565 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Vallila, tontti 22400/1 sekä katualue, piirustus nro 12651, Aleksis Kiven katu 49. Dnro HEL 2018-010408

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 3.12.2021 hylännyt valituksen.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12651

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12651

Helsingissä 13.1.2022


En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 29.9.2020 § 565 har trätt i kraft:

Vallgård, tomten 22400/1 samt gatuområde, ritning nr 12651, Aleksis Kivis gata 49. Dnr HEL 2018-010408.

Stadsmiljönämndens beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol har 3.12.2021 förkastat besvären.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12651

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12651

Helsingfors 13.1.2022

JAA
13.01.2022 08:45