Suoraan sisältöön

Asemakaava nähtävillä: Konala, Ristikon korttelin länsiosa – Detaljplan framlagt: Kånala, Västra delen av köpcentrumet Ristikkos kvarter

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 2.5.–31.5.2022:

Konala, korttelin 32037 tontit 1 ja 2 sekä katualue, piirustus nro 12776, Ristikon korttelin länsiosa. Dnro HEL 2021-008999.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12776

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12776

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 2.5.2022 


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 2.5.–31.5.2022: 

Kånala, kvarteret 32037 tomterna 1 och 2 samt gatuområde, ritning nr 12776, Västra delen av köpcentrumet Ristikkos kvarter. Dnr HEL 2021-008999.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12776

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12776

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/planer. Stadsmiljöns kundtjänst nås på telefonnumret 09 310 22111, besöksadress Verkstadsgatan 8 eller på webben https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 2.5.2022


JAA
02.05.2022 00:00