Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Mellunkylä, Aarteenetsijäntie 2–4 - Detaljplan som trätt i kraft: Mellungsby, Skattsökarvägen 2–4

Kaupunginvaltuuston 16.3.2022, § 70, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Mellunkylä, Mellunmäki, korttelit 47307 ja 47308 sekä puisto- ja katualueet, piirustus nro 12717, Aarteenetsijäntie 2–4, dnro HEL 2020-010779.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12717
Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12717

Helsingissä 12.5.2022


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 16.3.2022, § 70, har trätt i kraft:

Mellungsby, Mellungsbacka, kvarteren 47307 och 47308 samt park- och gatuområden, ritning nr 12717, Skattsökarvägen 2–4, dnr HEL 2020-010779.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12717
Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12717

Helsingfors 12.5.2022


JAA
12.05.2022 12:41