Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Mellunkylä, Kontula - Godkännande av detaljplan: Mellungsby, Gårdsbacka


Kaupunginvaltuusto on 2.2.2022, 24 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Mellunkylä, Kontula, tontti 47031/3 (piirustus nro 12552): Leikkikuja 5. HEL 2018-002512

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12552

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12552

 

Helsingissä 9.2.2022


Stadsfullmäktige har 2.2.2022, 24 § fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Mellungsby, Gårdsbacka, tomten nr  47031/3 (ritning nr 12552): Lekgränden 5. Dnr HEL 2018-002512

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12552

Detaljplaneändringens beskrivning,ritning nr 12552

   

Helsingfors 9.2.2022


JAA
09.02.2022 00:00