Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Länsisatama, Jätkäsaaren Kirjo - Godkännande av detaljplan: Västrahamn, Busholmens Kirjo


Kaupunginvaltuusto on 18.1.2023, 14 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Länsisatama, Jätkäsaari, satama- ja vesialueet, muodostuu uusi kortteli 20835, piirustus nro 12750, Jätkäsaaren Kirjo, dnro HEL 2021-010904.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12750

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12750


Helsingissä 1.2.2023


Stadsfullmäktige har 18.1.2023, 14 § fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Västrahamn, Busholmen, hamn- och vattenområden, det nya kvarteret 20835 bildas, ritning nr 12750, Busholmens Kirjo, dnr HEL 2021-010904.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12750

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12750


Helsingfors 1.2.2023


JAA
01.02.2023 00:00