Suoraan sisältöön

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen avustukset

På svenska ↓

Helsingin kaupunginhallitus ja sosiaali-, terveys ja pelastuslautakunta myöntävät avustuksia Helsingissä toimiville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille, joiden toiminta tukee voimassa olevan kaupunkistrategian ja kaupunginvaltuuston hyväksymän lakisääteisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman tavoitteiden toteutumista. Pelastustoiminnan avustukset kohdennetaan järjestöille, joiden toiminta kytkeytyy onnettomuuksien ehkäisyyn, pelastustoimintaan tai väestönsuojelun edistämiseen Helsingin kaupungissa.

Avustusten hakuaika alkaa 1.4.2023 ja päättyy 2.5.2023 klo 16.

Avustushausta järjestetään info Teamsissa 23.3.klo 17.

Tapahtuman tiedot löytyvät täältä.

Avustuskriteerit

1) Yleisperiaatteena on, että avustuksen piiriin hyväksyttävän toiminnan tulee tukea voimassa olevan kaupunkistrategian ja kaupunginvaltuuston hyväksymän lakisääteisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman tavoitteiden toteutumista.

2) Avustuksilla tuetaan helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä edistävää sekä hyvinvointieroja kaventavaa toimintaa.

3) Avustusten jakamisessa kiinnitetään huomiota järjestöjen yleishyödyllisyyteen, toiminnan vaikuttavuuteen sekä järjestöjen omavaraisuuteen.

4) Avustuksen saajalla tulee olla omaa varainhankintaa tai muuta toimintaresurssia (esim. vapaaehtoistyö), jotta toiminta ei kokonaan ole yhden ulkoisen rahoittajan tuen varassa. 

5) Avustus kohdennetaan pääsääntöisesti välittömään auttamis- ja tukemistoimintaan, joten välillistä järjestötyötä, kuten yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa ja järjestön tunnetuksi tekemistä, ei ensisijaisesti avusteta eikä myöskään järjestötoiminnan hallinnollisia ja vieraanvaraisuuteen liittyviä kuluja (esimerkiksi kokouskulut, tarjoilut, toimistotarvikkeet, kalusteet, ATK, internet, AV-laitteet, puhelin, posti, matka- tai päivärahat, henkilökunnan koulutus, julkaisujen tilaaminen tai tuottaminen, korjausrakentaminen ja remontointi, yleiset kiinteistönhoitokulut) eikä sellaisia ajanvietteeseen liittyviä kuluja, jotka järjestön tai osallistujien voidaan katsoa pystyvän kustantamaan itse (esim. luentopalkkiot, juhlat ja retket).

6) Avustuksia ei myönnetä kertaluontoiseen toimintaan. Toiminnan tulee olla pitkäjänteistä ja jatkuvamuotoista.

7) Avustusta ei myönnetä uskonnolliseen tai poliittiseen toimintaan, eikä sellaiseen toimintaan, johon hakija saa muuta Helsingin kaupungin avustusta.

8) Pelastustoiminnan avustukset kohdennetaan järjestöille, joiden toiminta kytkeytyy onnettomuuksien ehkäisyyn, pelastustoimintaan tai väestönsuojelun edistämiseen Helsingin kaupungissa.

Hakemuksen liitteet:

alustava toimintasuunnitelma vuodelle 2024

alustava talousarvio vuodelle 2024

vahvistettu (= allekirjoitettu) tuloslaskelma ja tase vuodelta 2022

toimintakertomus vuodelta 2022

tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2022

vuonna 2023 pidetyn vuosikokouksen pöytäkirja, josta käy ilmi tilinpäätöksen 2022 käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen (= allekirjoitettu)

selvitys vuoden 2022 avustuksen käytöstä (voi olla erillisenä liitteenä tai avustushakemuksella)

kopio tiliotteesta tai muu todistus tilinomistajasta, jos kyseessä on uusi hakija tai jos nämä tiedot ovat muuttuneet edellisen hakemuksen jälkeen

yhteisön säännöt, jos kyseessä on uusi hakija tai jos nämä tiedot ovat muuttuneet edellisen hakemuksen jälkeen.

Hakemuksen liitteitä voi täydentää myös hakuajan jälkeen.

Avustuksia haetaan ensisijaisesti asiointi.hel.fi-palvelussa. Poikkeustilanteessa avustushakemuksen voi jättää myös Helsingin kaupungin kirjaamoon:

Postiosoite:

Helsingin kaupungin kirjaamo
Kaupunginkanslia
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite:

Kaupungintalo
Pohjoisesplanadi 11–13
00170 Helsinki

Lisätiedot:

kanslia.avustukset@hel.fi

Tarja Eklöf (tarja.eklof@hel.fi, puh. 09 310 42336)

Veera Vilkama (veera.vilkama@hel.fi, puh. 09 310 39101)

Veli-Matti Hurtig (veli-matti.hurtig@hel.fi, puh. 09 310 32627)

Sähköisen asioinnin käytön tuki puh. 09 310 88800

På svenska:

Understöd inom främjandet av välfärd och hälsa och social- och hälsovården samt räddningsväsendet

Stadsstyrelsen och social-, hälsovårds- och räddningsnämnden i Helsingfors beviljar understöd för organisationer, föreningar och stiftelser som är verksamma i Helsingfors, vars verksamhet stöder förverkligandet av målen i den gällande stadsstrategin och den lagstadgade planen för främjande av välfärd och hälsa som stadsfullmäktige godkänt. Understöden för räddningsverksamheten riktas till organisationer, vars verksamhet anknyter till förebyggande av olyckor, räddningsverksamhet eller främjande av befolkningsskydd i Helsingfors stad.

Ansökningstid 1.4–2.5.2023 kl. 16

Understödinfo (på finska) den 23.3. kl. 17 på Teams.

Länk för mer information: understöinfo

Understödkriterier

1) Den allmänna principen är att verksamhet som godkänns för understöd ska stödja genomförandet av målen i den gällande stadsstrategin och den lagstadgade planen för att främja välbefinnande och hälsa som godkänts av stadsfullmäktige.

2) Understöden används för att stödja verksamhet som främjar Helsingforsbornas välbefinnande och hälsa samt minskar skillnader i välbefinnandet.

3) Vid utdelningen av understöd fäster man vikt vid organisationernas allmännytta, verksamhetens effektivitet och organisationernas självförsörjning.

4) Mottagaren av understödet ska ha egen medelanskaffning eller andra verksamhetsresurser (t.ex. frivilligarbete) så att verksamheten inte är helt beroende av stöd från en enskild extern finansiär. 

5) Stödet riktas i regel till direkt hjälp- och stödverksamhet, varvid indirekt organisationsarbete, såsom samarbete med andra organisationer och att göra organisationen känd inte i första hand understöds och inte heller organisationsverksamhetens administrativa kostnader och kostnader för generositet (till exempel möteskostnader, servering, kontorsmaterial, möbler, IT, internet, AV-utrustning, telefon, post, resepenning eller dagtraktamenten, personalutbildning, beställning eller produktion av publikationer, reparationsbyggnation och renovering, allmänna utgifter för fastighetsunderhåll) och inte heller sådana utgifter för tidsfördriv som organisationen eller deltagarna kan anses kunna bekosta själva (t.ex. föreläsningsarvoden, fester och utflykter).

6) Understöd beviljas inte för verksamhet av engångskaraktär. Verksamheten ska vara långsiktig och kontinuerlig.

7) Understöd beviljas inte för religiös eller politisk verksamhet och inte heller för sådan verksamhet för vilken den sökande får andra understöd från Helsingfors stad.

8) Räddningsväsendets understöd riktas till organisationer vars verksamhet är kopplad till förebyggande av olyckor, räddningsverksamhet eller främjande av befolkningsskydd i Helsingfors stad.

Bilagor till ansökan:

preliminär verksamhetsplan för 2024

preliminär budget för 2024

verksamhetsberättelse 2022

bestyrkt resultaträkning för 2022 (undertecknad)

bestyrkt balansräkning för 2022 (undertecknad, ingår vanligen i den föregående)

revisionsberättelsen eller verksamhetsgranskningsberättelsen för 2022 (undertecknad)

fritt formulerad redogörelse om användning av det föregående understödet (2022)

det senaste protokollet från årsmötet (2023) (undertecknad, inkl. paragraf om att ansvarsfrihet har beviljats)

kopia av ett kontoutdrag eller ett annat intyg över kontoinnehavaren

samfundets stadgar

Bilagor kan tilläggs till ansökan även efter den sista ansökningsdagen.

Ansökningsblanketten finns på asiointi.hel.fi/sv

Undantagsvis ansökan kan lämnas på papper och dess bilagor till registratorskontoret. 

Postadress: 

Helsingfors stads registratorskontor
Stadskansliet
PB 10
00099 HELSINGFORS STAD

Besöksadress:

Stadshuset
Norra Esplanaden 11–13
00170 Helsingfors

Mer info:

kanslia.avustukset@hel.fi

Tarja Eklöf (tarja.eklof@hel.fi, tfn 09 310 42336)

Veera Vilkama (veera.vilkama@hel.fi, tfn 09 310 39101)

Veli-Matti Hurtig (veli-matti.hurtig@hel.fi, tfn 09 310 32627)

Användarsupporten för e-tjänster, tfn 09 310 88800