Suoraan sisältöön

Kehittämishankkeet

Yhteydenotot:

Projektipäällikkö, toimialan ulkopuolisen rahoituksen hankesalkku
Katja Utti-Lankinen
katja.utti-lankinen(at)hel.fi
puh. 040 509 9281, 09 310 15053


 • 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu

  Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus
  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö 
  Hankeaika: 2019 — 2021

  Tavoitteet: 
  Myönnetyllä avustuksella tuetaan kokeilua, jonka tavoitteena on selvittää maksuttomuuden vaikutusta 5-vuotiaiden lasten sekä perheen nuorempien lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen, selvittää maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutuksia, edistää vanhempien työllistymistä, kehittää 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen toimintamalleja ja pedagogiikkaa sekä eheää jatkumoa esiopetukseen, sekä varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen.

  Yhteystieto:
  Nina Onufriew, varhaiskasvatuksen asiantuntija
  nina.onufriew(at)hel.fi, puh. 050 3593060
 • 6Aika Digipoint

     
  Ammatillinen koulutus
  Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto 
  Hankeaika: 1.4.2020 — 31.12.2021
  Hankkeen koordinaattori: Turun kaupunki.
  Hankkeen osatoteuttajat: Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Espoon, Tampereen ja Vantaan kaupungit sekä Laurea-ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu.

  Tavoitteet:
  Hankkeen tavoitteina ovat korkeakouluyhteistyön kehittäminen, palveluun tulevien henkilöiden sosiaalisten taitojen ja elämänhallinnan vahvistaminen ja työelämään tai koulutukseen poluttaminen.

  Hanke tuottaa osaavaa ja koulutettua työvoimaa työvoimapulasta kärsiville teknologia-aloille. Hanke kehittää vaikeasti työllistyvien henkilöiden elämäntilanteeseen sopivia osaamisen kehittämisen palveluita ja toimintamalleja. Tarkoitus on vaikuttaa positiivisesti hankkeeseen osallistuvien henkilöiden elämäntilanteeseen ja työllistymisen edellytyksiin. Hankkeeseen osallistujan itsetuntemus, sosiaaliset- ja vuorovaikutustaidot, positiivinen tulevaisuusnäkymä sekä koulutus- tai työnhaun tavoitteet vahvistuvat hankkeen aikana.

  Hankkeessa haetaan ratkaisuja digitalisaation aiheuttamiin osaamisvaatimuksiin työelämässä ja toisaalta ratkotaan digitalisaation avaamien mahdollisuuksien suurempaa hyödyntämistä osaamisen kehittämisessä.

  Yhteystiedot:
  Jaakko Hyytiä, projektipäällikkö
  jaaakko.hyytia(at)edu.hel.if, puh. 09 310 28040

  Anna-Mari Rouru, vs. työpajaesimies
  anna-mari.rouru(at)edu.hel.fi, puh. 09 310 81417 

 • Aasian ja Afrikan kielten hankkeet

  Lukio
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.8.2018 - 31.12.2021 
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin kielilukio.
  Hankekumppanit: Espoon kaupunki, Espoonlahden lukio, Helsingin suomalainen yhteiskoulu, Porin kaupunki, Porin suomalaisen yhteislyseon lukio sekä Oulun kaupunki, Vaasan kaupunki ja Mervikarvian kunta.

  Tavoitteet:
  Kansallisen kiinnostuksen nostaminen arabian, japanin ja kiinan kielen opetusta kohtaan. Vahvojen, yhteisten verkostojen luominen näitä kieliä opettavien tahojen välille.

  Yhteystiedot:
  Sanna Manner, kielilukion rehtori
  sanna.manner(at)hel.fi, puh. 040 5468666
  Päivi Siltala-Keinänen, kielilukion apulaisrehtori, hankkeen koordinaattori
  paivi.siltala-keinanen(at)edu.hel.fi, puh. 040 8610749

 • Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2019

  Stadin ammatti- ja aikuisopisto
  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö 
  Hankeaika: 1.5.2019 — 31.12.2020

  Tavoitteet: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintakyvyn vahvistaminen, ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistaminen: HOKS-prosessi ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessin osaamisen kehittäminen sekä ammattitaitokilpailujen (Saku Stars) järjestäminen.

  Yhteystiedot:
  Leena Munukka, projektipäällikkö
  leena.munukka(at)hel.fi, puh. 050 3374574


 • CONNEXT - for Inclusion

      
  Ammatillinen koulutus
  Rahoittaja:
  Euroopan sosiaalirahasto  
  Hämeen ELY-keskus 
  Hankeaika: 1.11.2018 — 31.10.2021
  Hankkeen koordinaattori: Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Metropolia ammattikorkeakoulu.
  Hankekumppanit: Osatoteuttajina toimivat Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Omnia, Etelä Suomen Liikunta ja Helsingin NMKY. Mukana myös belgialainen DRØME-hyötypelimenetelmä ja ruotsalainen Karlstadin kunta.

  Tavoitteet:
  Maahanmuuttajataustaisten nuorten miesten ja heidän läheistensä opiskelua ja uravalintoja koskevan osaamisen ja motivaation kasvattaminen, sekä peruskoulun jälkeiseen koulutukseen siirtymisen tukeminen.

  Linkit: 
  Kotisivut

  Yhteystiedot:
  Pia Karaspuro, pia.karaspuro@edu.hel.if

  Anna-Mari Rouru, vs. työpajaesimies
  anna-mari.rouru(at)edu.hel.fi, puh. 09 310 81417  


 • HAKEVA - digiyhteiskunnan perustaidot

  Suomen- ja ruotsinkielinen vapaa sivistystyö
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.1.2019 — 30.6.2021
  Hankkeen koordinaattori: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin suomenkielinen työväenopisto.
  Hankekumppanit: Arbis, Hero ry, kirjastot, helsinkiläisiä maahanmuuttajajärjestöjä.

  Tavoitteet:
  Syrjäytymisvaarassa olevien maahanmuuttajataustaisten helsinkiläisten digitaalisen osaamisen edistäminen ja aikuisten laaja-alaisen lukutaidon edistäminen. Osana hanketta kehitetään avoimia ja joustavia oppimisympäristöjä. Hankkeen pääpaino on uusien toimintamuotojen kehittämisessä sekä ohjaavassa toiminnassa.

  Linkit:
  Hankesivut

  Yhteystiedot:
  Ville Ylikahri, rehtori
  ville.ylikahri(at)hel.fi, puh. 09 310 88501
  Anne Rasskasov, apulaisrehtori
  anne.rasskasov(at)hel.fi, puh. 040 631 9790


 • Helsinki oppii kielillä 2 ja 3

  Varhaiskasvatus, perusopetus
  Rahoittaja: Opetushallitus
  Hankeaika: 1.5.2019 — 31.12.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

  Tavoitteet:

  Helsinki oppii kielillä 2 ja 3 -hankkeet jatkavat edellisissä hankkeissa alkanutta kehittämistoimintaa ja tähtäävät kaksikielisen opetuksen lisäämiseen ja toiminnan kehittämiseen Helsingissä. Hankkeiden ensisijaisena tehtävänä on
  tukea kaksikielisiä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen yksiköitä tarjoten täydennyskoulutusta ja ohjausta toiminnan kehittämiseen eri yksiköissä. Toiminta perustuu aikaisemmissa hankkeissa luotujen vahvojen
  verkostojen varaan. Erityistä tukea ja ohjausta tarjotaan uusille aloittaville kaksikielisen ja kielikylpyopetuksen yksiköille. Lisäksi hankkeet jatkavat jo toiminnassa olevien kaksikielisen opetuksen ja kasvatuksen
  kehittäjäryhmien työn tukemista ja toiminnan koordinointia sekä paikallista että valtakunnallista yhteistyötä Opetushallituksen, muiden kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

  Yhteystiedot:
  Tiia Huotari, projektikoordinaattori
  tiia.huotari(at)hel.fi, puh. 09 310 32625


 • HELLOPS - Helsingin lukioiden opetussuunnitelma 2021

  Lukiokoulutus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.8.2019 — 31.7.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

  Tavoitteet:
  Hanke toteuttaa Helsingin lukioiden paikallista opetussuunnitelmatyötä.
  Hanke järjestää tilaisuuksia ja työpajoja, joiden myötä laaja joukko opettajia ja opiskelijoita osallistuu opetussuunnitelmatyöskentelyyn.

  Opiskelijoiden osallisuus opetussuunnitelmatyössä on yksi hankkeen tärkeä painopiste.
  Hanke järjestää myös rehtoreille valmennusta lukioiden toimintakulttuurin ja opetussuunnitelmatyön johtamiseen.
  Hanke tukee opetussuunnitelmatyön sisältöjä ja pedagogiikan kehittämistä.

  Yhteystiedot:
  Riina Ståhlberg, erityissuunnittelija
  riina.stahlberg(at)hel.fi, puh. 040 846 7569
  Anna Masanti, projektikoordinaattori
  anna.masanti(at)hel.fi, puh. 040 7184977
  Pia Stråhlman-Kurki, projektkoordinator
  pia.strahlmankurki(at)hel.fi


 • Helsingin kaupungin perusopetuksen tutoropettajaverkosto

  Suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.1.2018 — 31.7.2021

  Tavoitteet:

  Hankkeessa vahvistetaan ja vakiinnutetaan Helsingin kaupungin suomen- ja ruotsinkielisen perusopetuksen tutoropettajien monipuolista roolia ja toimintaa omissa kouluyhteisöissään. Tutoropettajat tukevat opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamista, kokonaisvaltaista toimintakulttuurin ja pedagogiikan (mm. yhteisopettajuuden ja oppimisprosessiajattelun) uudistamista sekä niihin liittyvää osaamisen kehittämistä. Hankkeessa edistetään mm. digitaalisten työkalujen, oppimisympäristöjen ja materiaalien pedagogisesti mielekästä hyödyntämistä ja siten myös oppilaiden digitaitojen kehittymistä. Lisäksi kehitetään tutoropettajien monipuolisen osaamisen hyödyntämistä perusopetusalueittain.

  Hankkeessa myös vahvistetaan ja vakiinnutetaan tutoropettajien oman osaamisen kehittämistä pääosin laajaverkostoisen yhteiskehittämisen ja vertaisoppimisen sekä osittain myös organisoidun koulutuksen avulla. Tässä auttavat tutoropettajien olemassaolevan osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen sekä osaamisen monimuotoinen jakaminen ja yhteiskehittäminen niin alueellisesti, kaupunkilaajuisesti kuin maakunnallisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa. Tutoropettajien verkoston yhteyden tiivistämistä teemoitetuin tiimein työskentelevään asiantuntijaopettajien verkostoon jatketaan. Lisäksi tavoitteena on organisoida formaalia koulutusta tutoropettajille heidän vertaiskouluttamistaitojensa kehittämiseksi.

  Linkit:
  Lisätietoa

  Yhteystiedot:
  Lauri Vihma, pedagoginen asiantuntija
  lauri.vihma(at)hel.fi, puh.09 310 26007

 • Kestävä tulevaisuus -opintojaksojen digimateriaali

  Suomen- ja ruotsinkielinen lukiokoulutus
  Rahoittaja:  Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.1.-31.12.2021

  Tavoitteet
  Hankkeessa tuotetaan avointa, digitaalista oppimateriaalia Kestävä tulevaisuus -opintojaksoon. Oppimateriaali vastaa lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 laaja-alaisen osaamisen kestävän tulevaisuuden rakentamiseen ja on kansallisesti saatavilla. Hankkeessa tuotetaan avointa, digitaalista oppimateriaalia eri oppiaineiden pakollisten moduulien sisältöihin, jotka voidaan opettaa Kestävä tulevaisuus -kärjellä. Oppimateriaalin tuottamisessa hyödynnetään digitaalisia mahdollisuuksia innovatiivisella tavalla (esimerkiksi videoiden ja podcastien avulla). Opintojakson oppimateriaalin avulla opiskelijan on mahdollista koota yksilöllinen oppimispolku. Oppimateriaali tuotetaan yhteistyössä opettajien, opiskelijoiden, korkeakoulujen, työelämän ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

  Yhteystiedot:
  Elli-Noora Lassy, pedagoginen asiantuntija
  elli-noora.lassy(at)hel.fi, Puh. 09 310 35095

  Anssi Almgren, pedagoginen asiantuntija
  anssi.almgren(at)hel.fi, Puh. 09 310 28784

 • Kielitaitoa vahvistavaa yhdessä oppimista esi- ja alkuopetuksessa

  Suomen- ja ruotsinkielinen esi- ja perusopetus
  Rahoittaja:  Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.4.2021 — 31.7.2022

  Tavoitteet
  Valmistava opetus järjestetään Helsingissä inklusiivisesti esiopetukessa ja perusopetuksen 1.-2. luokilla. Hankkeen avulla luodaan malli, jonka avulla vahvistetaan esi- ja alkuopetuksen yhteistä toimintaa osana valmistavaa opetusta. Kehitetään esi-ja alkuopetuksen yhteisiä toimintatapoja, jotka tukevat valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden kielellistä kehitystä ja siirtymistä esiopetuksesta perusopetukseen.

  Hankkeessa luodaan S2-opetuksen malli, jossa esi- ja alkuopetuksesssa valmistavaan opetukseen osallistuvat oppilaat oppivat kieltä yhdessä. Lisäksi luodaan kielitietoisen yhdessäoppimisen malli osaksi esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä. Yhdessä oppimisen suunnitelma on asiakirja, jossa kuvataan esi- ja alkuopetuksen ryhmien yhteistä tavoitteellista toimintaa.

  Yhteystiedot:
  Leeni Siikaniemi, pedagoginen asiantuntija
  leeni.siikaniemi(at)hel.fi, puh.09 310 86212

 • Kivaa kielten tunneille

  Suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.1.2020 — 31.8.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

  Tavoitteet:
  Kivaa kielten tunneille -hankkeen tavoitteena on tuottaa oppimateriaalikokonaisuus alkuopetuksen kieliä opettaville opettajille. Oppimateriaalissa painottuu erityisesti suullisen kielitaidon harjoittelu, kielten opiskelutaitojen kehittäminen sekä leikit, pelit, laulut ja muut toiminnalliset kielen oppimistavat.

  Yhteystiedot:
  Tiia Huotari, projektikoordinaattori
  tiia.huotari(at)hel.fi, puh. 09 310 32625  


 • Koulujen kerhotoiminnan kehittäminen 

  Suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 2017 — 2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki; Hallinto- ja tukipalvelut, kehittämispalvelut, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.
  Hankekumppanit: Opettajat ja kolmas sektori.

  Tavoitteet:
  Koulun kerhotoiminta on osa koulun arkea ja tukee koulun opetussuunnitelman toteutumista. Kerhoja pyritään järjestämään kouluilla niin, että tarjonta tavoittaa yhdenvertaisesti lapsia eri puolilla kaupunkia. Koulut ottavat oppilaat mukaan suunnittelemaan mitä kerhoja koululla järjestetään.

  Yhteystiedot:
  Sami Eriksson, pedagoginen asiantuntija
  sami.eriksson(at)hel.fi, puh. 09 310 84062


 • Kulturpass i Helsingfors

  Helsingfors stads svenska arbetarinstitut, Arbis
  Finansiär: Stiftelsen Tre Smeder
  Projekttid: 6.5.2020-30.6.2021

  Mål:
 • Arbis ger eleverna på programmet Svenska för Invandrare möjligheten att bekanta sig med kulturutbudet i Helsingfors genom att besöka bibliotek, muséer, kulturhus och parker samt med en del av det privata utbudet av kultur. Målet är att de studerande skall uppleva en levande finlandssvensk kultur i Helsingforsregionen. De planerade kulturbesöken ökar sammanhållningen och möjliggör en undervisning i många olika kulturformer.

  Arbis integrationsstuderande bjuder dessutom på smakbitar ur sin egen matkultur och vidgar vyerna för oss infödda finländare i Mat- och kulturfestivalen som är en öppen tillställning på Arbis 18.3.2021.

  Kontaktuppgifter:
  Pia Nybom, projektansvarig
  pia.nybom(at)hel.fi, tfn 040 5097352

 • LARK  Ammatillisen koulutuksen laatuverkosto

  Ammatillinen koulutus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.1.2018  31.12.2021
  Hankkeen koordinaattori: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
  Hankekumppanit: Helsingin kaupunki, Stadin AO ja 16 muuta ammatillisen koulutuksen järjestäjää.

  Tavoitteet:
  Valtionavustus ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamiseen.

  Yhteystiedot:
  Leena Munukka, projektipäällikkö
  leena.munukka(at)hel.fi, puh. 050 3374574


 • Liikettä opiskelupäivään

  Suomen- ja ruotsinkielinen lukiokoulutus sekä ammatillinen koulutus
  Rahoittaja: Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
  Hankeaika: 1.8.2018 — 30.6.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.
  Hankekumppanit: Hanke toteutetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistyönä.

  Tavoitteet:
  Tavoitteena lisätä toisen asteen opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta sekä edistää opiskelukykyä. Lisäksi pyritään kehittämään aktiivisuutta tukevaa toimintakulttuuria oppilaitoksissa.

  Linkit:
  Hankesivut

  Yhteystiedot:
  Hanna Kietäväinen-Siren, projektipäällikkö
  hanna.kietavainen-siren(at)hel.fi, puh. 09 310 23 733


 • Liikkuvan arjen rakenteita varhaiskasvatukseen

  Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus
  Rahoittaja: Aluehallintovirasto 
  Hankeaika: 1.1.2019 — 30.4.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala.

  Tavoitteet:
  Tavoitteena on kehittää ja tarkastella liikuntapalveluiden mahdollisuuksia tuottaa tarkoituksenmukaisia palveluita helsinkiläisille lapsille ja lapsiperheille osana varhaiskasvatusta mutta myös vapaa-ajalla. Hankkeessa tuotetaan uusia liikettä lisääviä toimintamalleja varhaiskasvatukseen liikunnanohjaajien ja varhaiskasvattajien osaamista hyödyntäen.

  Päiväkodeissa päivitetään liikkumisen suunnitelmat, ja päiväkoteihin mietitään kaupunkitasoisen auditoinnin toteutus. Kokonaisuuden tavoitteena on, että varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumiselle saadaan aikaiseksi mahdollisimman hyvät rakenteet ja puitteet, ja että kaikki Helsingin varhaiskasvatusyksiköt ovat valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus  –ohjelman piirissä vuoden 2021 loppuun mennessä.

  Yhteystiedot:
  Hanna Kietäväinen-Siren, projektipäällikkö
  hanna.kietavainen-siren(at)hel.fi, puh. 09 310 23 733 5
  Laura Pirhonen, liikunnan suunnittelija
  laura.e.pirhonen(at)hel.fi, puh. 09 310 87941


 • Lukioiden korkeakouluyhteistyö pääkaupunkiseudulla

  Suomen- ja ruotsinkielinen lukiokoulutus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.10.2020 - 31.7.2022
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki; Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Kehittämispalvelut.
  Hankekumppanit: Espoon ja Kauniaisten kaupungit

  Tavoitteet:
  Hankkeen tavoitteena on antaa pääkaupunkiseudun lukiolaisille tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet korkeakouluyhteistyöhön, kehittää jatko-opintovalmiuksiaan ja löytää oma jatko-opintopolkunsa jo lukion aikana. Hankkeen avulla sujuvoitetaan lukiolaisten siirtymistä jatko-opintoihin ja lisätään lukiolaisten tietoisuutta vähemmän tunnetuista aloista ja puretaan sukupuolittuneita uravalintoja. Oman urapolun hahmottuminen edistää myös lukiolaisten hyvinvointia ja motivaatiota lukio-opintoihin. Helsingin, Espoon ja Kauniaisten kaupungit pyrkivät saavuttamaan nämä tavoitteet kehittämällä yhdessä alueen korkeakoulujen kanssa korkeakouluyhteistyön rakenteita, tarvittavia yhteistyöverkostoja, toiminnan vuosikelloa ja toiminnallisia tapahtumia. Hankkeessa kokeillaan myös lukio- ja kuntarajat ylittäviä digitaalisia ja innovatiivisia oppimisympäristöjä ja korkeakouluyhteistyötä integroidaan erityisesti lukion pakollisiin opintojaksoihin. Yhteistyö tuo myös skaalaetuja ja tehokkuutta.

  Yhteystiedot:
  Helena Antikainen, projektikoordinaattori
  helena.antikainen(at)hel.fi, puh. 09 310 22294


 • Lukiolaisten osaamisen ja opiskelukyvyn vahvistaminen Helsingin kaupungin lukioissa

  Suomen- ja ruotsinkielinen lukiokoulutus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.10.2020 - 31.7.2022
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki; Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, 

  Tavoitteet:
  Tavoitteena on korjata poikkeusolojen aiheuttama oppimisvaje, ehkäistä tarpeeton opintojen viivästyminen tai keskeytyminen, tarjota opiskelijalle riittävästi henkilökohtaista ohjausta ja tukea oppimiseen sekä vähentää poikkeusolojen aiheuttamaa lukioiden eriytymiskehitystä.
  Tavoitteena on  myös vahvistaa lukiolaisten hyvinvointia ja opiskelukykyä.

  Yhteystiedot:
  Mari Mulari
  mari.mulari(at)hel.fi, puh. 040 669 2854

 • Lukuinnon kasvattaminen ja lukemisen kulttuurin vahvistaminen Helsingissä

  Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus sekä esi- ja alkuopetus
  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö   
  Hankeaika: 1.2.2020 — 31.12.2022
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

  Tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa helsinkiläistä lukemisen kulttuuria niin eri varhaiskasvatuksen muodoissa kuin esi- ja alkuopetuksessa. Lukukoordinaattorit toimivat toiminnan jalkauttajina. Opettajien täydennyskoulutuksella vahvistetaan pedagogista osaamista ja menetelmiä, joilla oppijat innostetaan lukemisen ja monipuolisen kirjallisuuden pariin. Perheiden lukemisen kulttuuria vahvistetaan tapahtumilla ja lukuklubi-toiminnalla. Hankkeen toimenpiteiden rinnalle rakennetaan lukuaskeleet.

  Yhteystieto:
  Antti Aaltonen, pedagoginen asiantuntija
  antti.aaltonen@hel.fi, puh. 09 310 27090


 • Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma (Make) 2018-2021

  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
  Rahoittajat: 
  Helsingin kaupunki
  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Opetushallitus
  Hankeaika: 25.5.2018–31.12.2021

  Päätavoitteet:
  — kaikilla helsinkiläisillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet kasvatukseen, koulutukseen ja työelämään
  — ulkomaalaistaustaisten oppimistulokset paranevat
  — henkilöstön osaaminen lisääntyy kielitietoisuudessa, osaamisen tunnistamisessa ja rasismin ja syrjinnän ehkäisyssä.
  Suunnitelman teemat ovat oppimisen edellytykset ja tuki, ohjaus, neuvonta ja siirtymät sekä osaamisen kehittäminen ja rekrytointi. Suunnitelma sisältää 18 toimenpidekokonaisuutta.

  Yhteyshenkilö:
  Matleena Sierla, projektipäällikkö
  matleena.sierla(at)hel.fi, puh. 09 310 22480

 • Minidigi — teknologia oppimisympäristöjen rikastajana

  Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.5.2019 — 31.7.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

  Tavoitteet: Hankkeessa kehitetään viisivuotiaiden varhaiskasvatuksen pedagogisia toimintamalleja ja oppimisympäristöjä. Taide-, luonto- ja liikuntapedagogiikan toimintamuotoja ja oppimisympäristöjä laajennetaan teknologiaa hyödyntämällä ja digitaalisia välineitä käyttämällä. Oppimisympäristöjen suunnittelussa huomioidaan viisivuotiaiden kehitystä tukeva toiminta niin nuorempien lasten kuin esiopetusikäistenkin ryhmissä. Henkilöstön teknologiaosaamista ja digitaalisten välineiden käyttöä lisätään. Uudet innovaatiot ja kokeilut dokumentoidaan virtuaaliseen oppimisympäristöön, josta ne on laajennettavissa koko kaupungin tasolle ja valtakunnallisesti. Tuotettua materiaalia voidaan käyttää opettajankoulutuksessa.

  Yhteystieto:
  Nina Auvinen, projektisuunnittelija
  nina.auvinen(at)hel.if, puh. 040 610 6680

 • Move! –fyysisten toimintakykymittausten kehittämistoimet kaupunkien poikkihallinnollista moniammatillisuutta ja kaupunkiyhteistyötä kehittäen

  Suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus
  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankeaika: 1.6.2020 — 31.5.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala, Sosiaali- ja terveystoimi.

  Tavoitteet: Helsinki on hankkeessa yhdessä Oulun, Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen ja Jyväskylän kaupunkien kanssa. Hankkeen tavoitteena on poikkihallinnollisen ja eri ammattiryhmiä osallistavan yhteistyön avulla kerätä, luoda ja kehittää Move!-mittauksiin liittyviä käytänteitä. Hankkeessa luodaan malleja Move!-mittausten eri vaiheisiin huomioiden oppilaat, opettajat, huoltajat, kouluterveydenhuolto, hallinto ja kolmas sektori. Luotavista malleista voivat poikkiammatilliset toimijat eri puolilla Suomea löytää hyödynnettäviä käytänteitä, jotka edistävät vähän liikkuvien lasten mahdollisuuksia kehittää fyysistä toimintakykyään.

  Yhteystieto:
  Hanna Kietäväinen-Siren, projektipäällikkö
  hanna.kietavainen-siren(at)hel.fi, puh. 09 310 23 733

 • Mukana-ohjelma

  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
  Rahoittaja: Helsingin kaupunki
  Hankeaika: 5.4.2018  31.5.2021
  Hankekumppanit: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, sosiaali- ja terveystoimiala, kaupunginkanslian elinkeino-osasto, kaupunkiympäristön toimiala.

  Tavoitteet:
  Nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen kaupunkistrategiahankkeella tavoitellaan systeemistä muutosta, jonka myötä lasten ja nuorten syrjäytyminen, ylisukupolvisen syrjäytymisen periytyminen ja alueellinen eriytyminen vähenevät Helsingissä.

  Yhteystiedot:
  Katja Rajaniemi
  katja.rajaniemi(at)hel.fi


 • #paraskoulu 2.0 - Teemme tulevaisuuden tekijöitä - peruskoulu on parasta

  Suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.1.2020 - 30.8.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki
  Hankekumppanit: Kuusikko-kunnat eli Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu ja Turku

  Tavoitteet:
  Kuusikko-kunnat muodostavat yhteisen verkoston yhteistyössä opetushallituksen kanssa. Tavoitteena on luoda yhteiskehittämällä uusia viestintätapoja niin huoltajille kuin alueelliseen mediaan. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa huoltajien ymmärrystä opetussuunnitelmasta ja sen toteuttamisesta sekä lisätä tämä kautta perusopetuksen arvostusta.
  Suomen suurimpien kuntien yhteisillä toimilla saamme viestinnällistä näkyvyyttä ja vahvuutta myös valtakunnallisella tasolla.

  Yhteystieto:
  Sara Takala, projektipäällikkö
  sara.takala(at)hel.if, puh. 09 310 28829


 • Positiivinen diskriminaatio

  Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.8.2019 — 30.6.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

  Tavoitteet: 
  Päiväkoteihin palkattavilla varhaiskasvatuksen opettajilla ja lastenhoitajilla annetaan enemmän aikaa lapsille. Lastenhoitajien palkkaaminen mahdollistaa pedagogisesti perusteltuja ja suunniteltuja pienryhmiä. Opettajien ja lastenhoitajien lisäämisellä tuetaan lasten vertaistaitoja ja kielitaitoja lasta osallistavassa ja kuuntelevavassa pienryhmätoiminnassa.

  Lisäksi päiväkoteihin palkataan sosionomeja sekä monikielisiä ohjaajia suurimpiin kieliryhmiin tukemaan vanhempia ja lasta varhaiskasvatuksessa sekä yhteistyössä lapsiperheiden palvelujen kanssa. Työntekijät osallistuvat perhekeskuksen neuvolatiimin toimintaan erilaisia toimintatapoja mallintaen ja kokeillen ja ovat mukana luomassa alueellisia käytäntöjä lapsiperheiden sosiaaliohjauksen kanssa.

  Yhteystieto:
  Pasi Brandt, pedagoginen asiantuntija
  pasi.brandt(at)hel.fi, puh. 050 3458196


 • Puhu johdolle 0.3 ja osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtaminen

  Ammatillinen koulutus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika 1.1.2019 — 30.6.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto.
  Hankekumppanit: Amiedu, Business College Helsinki, Mercuria Kauppiaitten kauppaoppilaitos, Vantaan ammattiopisto Varia.
  Verkostohankkeet: Puhu johdolle 0.3 (Helsingin kaupunki),  Johtamisella pedagogista hyvinvointia (Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy), Parasta johtamista - Bästa ledarskap Länsi (Tampereen kaupunki), Parasta johtamista itäinen verkosto (EdupoliPointCollege Oy), Parasta Johtamista - Bästa ledarskap Pohjoinen (Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK)), Parasta johtamista-Bästa ledarskap Etelä (Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä  Keuda).

  Tavoitteet:
  Pedagogisen johtamisen kehittäminen, verkosto- ja tulevaisuusjohtamisen kehittäminen, mentorointi, verkoston koordinointi valtakunnallisesti.

  Linkit:
  LinkedIn-ryhmä: Ammatillinen johtoboosteri
  Verkkosivu

  Yhteystiedot:
  Kirsi Vuojärvi, projektipäällikkö
  kirsi.vuojarvi(at)edu.hel.fi, puh. 09 310 36961, 040 5215640
  Evita Husu, projektikoordinaattori
  evita.husu(at)edu.hel.fi, puh. 040 6747759

 • SHOPS2HUBS — kierrätyskeskus 2.0

       
  Ammatillinen koulutus
  Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (Uudenmaan liitto) 
  Hankeaika: 1.9.2019 — 31.12.2021
  Hankkeen koordinaattori: Green Net Finland ry.
  Hankekumppanit: Helsingin kaupunki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy, Suomen ympäristöopisto SYKLI.

  Tavoitteet:
  Hankkeen tavoitteena on synnyttää uutta vähähiilistä ja ekologista liiketoimintaa kierrätyskeskukseen tuodun materiaalin jatkojalostamisesta uusiin tuotteisiin. Lisäksi hankkeen avulla rakennetaan kehitysympäristö (hubi) ja verkosto, joiden avulla uutta yritystä ja liiketoimintaa tuetaan.

  Hanke monipuolistaa Pakilan työkeskuksen ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston toimintaa ja lisää käytännön yhteistyötä start-up-yritysten ja kaupungin välillä. Hankkeessa toteutettava HUB luo uusia yhteistyömahdollisuuksia kiertotaloustuotteiden jalostamisen alueella toimivien yritysten ja tiimien kesken ja tehostaa niiden verkottumista. Lisäksi se lisää näiden yritysten markkinointi- ja myyntimahdollisuuksia.

  Yhteystiedot:
  Marja-Liisa Jäntti, projektikoordinaattori
  marja-liisa.jantti(at)edu.hel.if, puh.  040 6851240


  Linkki: Hankkeen verkkosivut


 • Stadin lukioiden innovatiiviset oppimisympäristöt

  Suomen- ja ruotsinkielinen lukiokoulutus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.8.2019  31.7.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

  Tavoitteet: Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jolla voidaan jatkossa kehittää Helsingin kaupungin lukioiden tilahankkeita siten, että opettajat ja opiskelijat osallistuvat yhdessä fyysisiä ja digitaalisia ratkaisuja yhdistävien oppimisympäristöjen suunnitteluun. Toimintamallia pilotoidaan Vuosaaren lukion uudisrakennushankkeessa.

  Yhteystieto:
  Anna Rossi, projektipäällikkö
  anna.rossi(at)hel.fi, puh. 040 648 3790


 • Strategialähtöinen kyvykkyyksien johtaminen – kehittäen ja kokeillen

  Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.5.2019 - 30.6.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.
  Hankekumppanit: Keravan ja Kauniaisten kaupungit.

  Tavoitteet: 
  Kehittää kasvatuksen ja koulutuksen johtamista ja toimintakulttuuria kouluttamalla esimiehiä erityisesti osaajien johtamiseen. Hankkeeseen kuuluvan valmennuksen aikana luodaan malleja osaajien johtamisen toimenpiteisiin. Osaajien johtamisen teemoja kehitetään, kokeillaan ja opitaan omassa työyhteisössä ja yhdessä kollegojen kanssa 70-20-10-mallilla.

  Yhteystieto:
  Katri Kemppinen, projektikoordinaattori
  katri.e.kemppinen(at)hel.fi, puh. 040 6527790

 • Tulevaisuuden työelämäosaaminen peruskoulussa

  Suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.3.2019 — 30.6.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.
  Hankekumppanit: Vantaan kaupunki, Keravan kaupunki, Sipoon kunta.
  Lisäksi seuraavat yhdistykset: Helsingin yrittäjät ry, TAT ry: Yrityskylä Helsinki-Vantaa, Nuori yrittäjyys ry, Haaga-Helia opettajakorkeakoulu, Primefrontier.

  Tavoitteet:
  Tavoitteena on perusopetuksen opetustoimen henkilöstön oman ja työyhteisön työelämätaitojen osaamisen syventäminen. Lisäksi toimintakulttuuria, oppimisympäristöjä ja pedagogiikkaa kehitetään parantamalla etenkin työelämätaitojen opetusta ja TET-harjoittelua monipuolisemmiksi. Hankkeessa toteuttavaan kokeiluun palkattavat opettajat osallistuvat työelämäjaksolle ja luovat uusia tapoja toteuttaa TET-jaksoja, yritysyhteistyötä ja yrittäjyyskasvatusta.

  Yhteystiedot:
  Katri Kemppinen, projektikoordinaattori
  katri.e.kemppinen(at)hel.fi, puh. 040 6527790

 • Tunne Työ 2.0

     
  Lukiokoulutus
  Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto 
  Hankeaika: 1.3.2020 — 31.12.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.
  Hankekumppanit: Espoon, Vantaan, Lahden ja Lappeenrannan kaupungin lukiokoulutus, Saimaan ammattikorkeakoulu ja Nuori Yrittäjyys ry.

  Tavoitteet:
  Tunne Työ 2.0 (20202021) on laaja ESR-kumppanuushanke, jonka tarkoituksena on lukion työelämälähtöisen toimintakulttuurin kehittäminen. Hankkeessa kehitetään lukiokoulutuksen toimintamalleja ja rakenteita niin, että ne tukevat lukiolain ja uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) toteuttamista ja tavoitteisiin pääsemistä työelämälähtöisesti. Johdon sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista työelämäyhteistyön toteuttamiseen vahvistetaan seminaarien, koulutuksen ja valmennuksen keinoin. Hankkeen tarkoituksena on tukea eri toimenpitein johtoa onnistumaan yhteiskunnan vaatimuksia vastaavan lukion kehittämisessä. Kehittämistä tehdään aktiivisesti yhdessä niin oppilaitosten, opiskelijoiden kuin yritysten kanssa.

  Hankkeen päätoteuttaja on Helsingin kaupunki ja osatoteuttajia ovat olleet neljä lukiokoulutuksen järjestäjää: Espoo, Vantaa, Lahti ja Lappeenranta sekä Lab ammattikorkeakoulu ja Nuori Yrittäjyys ry. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

  Linkit:
  Kotisivut

  Yhteystiedot:
  Piritta Ekroth, projektipäällikkö
  piritta.ekroth(at)hel.fi, puh. 040 7568422, 09 310 20461
  Heidi Havukainen, projektiassistentti
  heidi.hannikainen(at)hel.if, puh. 040 674 5417

 • Turvallisesti mediassa ja maailmalla – lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisy (ml. grooming)

  Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.10.2019 — 30.6.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.
  Hankekumppanit: Vantaa, Espoo, Sipoo, Kerava, Kauniainen, Tuusula, Kirkkonummi.

  Tavoitteet:
  Parannetaan opetushenkilöstön, opiskelijahuollon ja oppilaitosjohdon osaamista ehkäistä, tunnistaa ja kohdata lapsiin sekä nuoriin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa ja groomingia.

  Oppilaitosjohdon osaamista lisätään grooming ilmiöstä, jonka kautta kasvatuksen ja koulutuksen turvallisuussuunnitelmat tulisi päivittää vastaamaan ilmiön luomiin haasteisiin.

  Hankkeessa lisätään eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja toimivia käytänteitä seksuaaliväkivallan ja groomingin ehkäisyssä. Tietoisuutta lisäävä Suojellaan lapsia seksuaaliväkivallalta Helvi – valmennus helvi.hel.fi ohjaa työryhmiä seksuaaliväkivallan ja groomingin ehkäisyn toimenpiteisiin. Helvi soveltuu kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville tiimeille.

  Turvataitokasvatuksen ja seksuaalikasvatuksen osaamista lisätään vastaamaan ilmiön luomiin haasteisiin sekä opiskelijahuollon interventio-osaamista vahvistetaan.

  Hankkeessa tuotetut materiaalit ja henkilöstökoulutukset löydät Helsinkioppii sivustoilta

  Yhteystiedot:
  Stella Leoni, projektikoordinaattori
  stella.leoni(at)hel.fi, puh. 040 689 7554

 • Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2020-2021

  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankeaika: 2020 - 31.12.2021

  Tavoitteet:
  Palkattavien opettajien, lastenhoitajien ja avustajien avulla pienennetään ryhmäkokoja, mahdollistetaan samanaikaisopetus sekä joustavat opetusjärjestelyt.

  Yhteystieto:
  Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija
  heidi.roponen(at)hel.if, puh. 09 310 71927


 • Valtion erityisavustus koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen sekä siihen liittyviin kokeiluihin

  Suomen- ja ruotsinkielinen esi- ja perusopetus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.1.2019 — 30.6.2021

  Tavoitteet:
  Uudenlaisten toimintatapojen kehittäminen vastaamaan paikallisiin haasteisiin ja tukemaan oppilaita, joiden koulupolku on katkeamisvaarassa.

  Yhteystiedot:
  Taina Torniainen, projektipäällikkö
  taina.torniainen(at)hel.fi, p. 09 310 26286


 • Valtion erityisavustus kunnille maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan 2020

  Annatillinen koulutus
  Rahoittaja: TEM 
  Hankeaika: 1.6.2020-30.6.2021
  Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stadin ammatti- ja aikuisopisto

  Tavoitteet:
  Tiivistää Polku-koulutusten yhteistyötä työnantajien kanssa niin, että opetus tapahtuisi myös kumppanityöpaikoilla. Järjestää työkyvyn ohjaajan palvelut Stadin osaamiskeskukseen.
  Rakentaa 1-2 täysin uutta VR-työpajaa aloille, joilla ei vielä ole vastaavia ohjelmistoja

  Yhteystieto:
  Iiris Nyström, projektipäällikkö 
  iiris.nystrom(at)hel.fi, puh. 310 84874   


 • Valtion erityisavustus jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämiseen

  Ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö
  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankeaika: 1.8.2020 - 31.7.2022

  Tavoitteet:
  Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kehittäminen
  Maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminta
  Maahanmuuttajavanhempien osaamisen kehittäminen, Työväenopisto

  Yhteystiedot: 

  Annukka Sorjonen, apulaisrehtori
  annukka.sorjonen(at)hel.if, puh. 050 401 3656

  Iiris Nyström, projektipäällikkö 
  iiris.nystrom(at)hel.fi, puh. 310 84874   

  Ville Ylikahri, rehtori
  ville.ylikahri(at)hel.fi, puh. 09 310 88501
  Anne Rasskasov, apulaisrehtori
  anne.rasskasov(at)hel.fi, puh. 040 631 9790


 • Valtion erityisavustus oppimisen tuen ja inkluusion kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa vuosille 2020-2021

  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankeaika: 2020 - 31.12.2021

  Tavoitteet:
  Tavoitteena on vahvistaa Helsingissä inklusiivisen esi- ja perusopetuksen toimintaa niin, että mahdollisimman moni oppija saisi tarvitsemansa tuen omassa lähipäiväkodissaan (esiopetus) tai lähikoulussaan (perusopetus). Tavoitteena on myös kehittää matalan kynnyksen palvelumallin mukaisia monialaisia yhteistyörakenteita.

  Yhteystieto:
  Taina Torniainen, projektipäällikkö
  taina.torniainen(at)hel.fi, p. 09 310 26286


 • Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukuvuodelle 2020-2021

  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankeaika: 1.8.2020 - 31.7.2021

  Tavoitteet:
  Avustus kohdennetaan sekä varhaiskasvatuksessa että esi- ja perusopetuksessa tehostettuun oppimisen tukeen kaikille
  niille oppijoille, joiden tukeminen poikkeusoloissa on hankaloitunut. Erityistä huomiota kiinnitetään tehostetun ja erityistä tukea saavien lasten sekä maahanmuuttajataustaisten lasten oppimisen tukeen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Lisäksi perusopetuksessa avustusta kohdennetaan oppilaanohjauksen tehostamiseen päättövaiheessa oleville oppijoille.

  Yhteystiedot
  Pasi Brandt, pedagoginen asiantuntija
  pasi.brandt(at)hel.fi, puh. 050 3458196     
  Heidi Roponen, pedagoginen asiantuntija
  heidi.roponen(at)hel.if, puh. 09 310 71927


 • Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2020-2021

  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankeaika: 2020 - 31.12.2021

  Tavoitteet:
  Mallintaa yksikkökohtainen varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimintamalli, jotta lapset voivat saada lähipäiväkodissaan tarvittaessa pitkin toimikautta erityisopetusta.
  Lisätä opettajia, lastenhoitajia ja erityisavustajia päiväkoteihin. Tarkoituksena luoda uusia pysyviä toimintamalleja,
  rakenteita ja käytänteitä välttämättömään ja riittävän varhaiseen tukeen.
  Kehittää edelleen varhaiskasvatuksen monikielisen ohjauksen mallia niin, että ohjaus voisi juurtua osaksi pysyviä
  rakenteita.

  Yhteystieto:
  Pasi Brandt, pedagoginen asiantuntija
  pasi.brandt(at)hel.fi, puh. 050 3458196 


 •  Vertaansa vailla - Verkostot johtamisen tukena

  Ammatillinen koulutus
  Rahoittaja:  Opetushallitus 
  Hankeaika: 13.11.2020 - 30.6.2022

  Hankkeen koordinaattori: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
  Hankekumppanit: Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Hyria koulutus, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsirannikon koulutus Oy WinNova, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Vaasan kaupunki / Vamia, Yrkesakademin i Österbotten, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Redu, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kpedu, Vantaan ammattiopisto Varia, Turun Ammatti-Instituutti

  Tavoitteet:
  Koulutuksen järjestäjän ja lähiesimiesten ennakointiosaamisen ja toiminnan johtamisen vahvistaminen. Pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittäminen.


  Yhteystiedot:
  Leena Munukka, projektipäällikkö
  leena.munukka(at)hel.fi, puh. 050 3374574 • Yhdessä parasta! - Etelä 2

 • Ammatillinen koulutus
  Rahoittaja: Opetushallitus 
  Hankeaika: 1.8.2020 - 30.4.2022

  Hankkeen koordinaattori: Vantaan kaupunki, Varia,
  Hankekumppanit: Varia, Stadin AO, Helsinki Business College, Ammattiopisto Live, Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitos, Perho Liiketalousopisto, Ava-akatemia, Seurakuntaopisto, Kiinteistöalan koulutuskeskus Kiinko, Jollas-Opisto, Management Institute of Finland MIF

  Tavoitteet:
  Stadin AO:n osahankkeen tavoitteena on työelämässä oppimisen palveluprosessin kehittäminen siten, että työpaikalla järjestettävän koulutuksen (oppisopimus, koulutussopimus) yhdenmukainen palveluprosessin toimintamalli otetaan käyttöön mahdollisimman laajasti.

  Ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma: Henkilökohtaistamisen kehittäminen ja koulutuksen laadun varmistaminen

  Yhteystiedot:
  Leena Munukka, projektipäällikkö
  leena.munukka(at)hel.fi, puh. 050 3374574